Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Physiotherapie (14-PRK-FT-N.M.5)

(in Polish: Fizjoterapia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne)
master's degree course
part-time, 5 years
Language: PolishInformacje ogólne

Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

Czego uczy sięna kierunku fizjoterapia

Absolwenci osiągają umiejętność:

 • planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
 • Uzyskają podstawową wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia

 •     Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne),
 •     Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
 •     Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 •     Gabinety odnowy biologicznej,
 •     Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness),
 •     Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły),
 •     Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 •     Samozatrudnienie,
 •     Instytucje naukowo – badawcze, administracji państwowej i samorządowej.

Czas trwania studiów

 • 10 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 1560 godzin praktyk w tym 960 godzin praktyki zawodowej (ciągłej)

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Qualification awarded:

(in Polish) Magisterium z Fizjoterapii

Professional status:

The graduate of master's studies has education and professional preparation for independent work with sick and disabled people in the scope of application of natural (physical) factors, special methods, functional diagnosis and rehabilitation programming in prevention and for therapeutic purposes, and is entitled to take up the specialisation in physiotherapy and third-cycle (doctoral) studies. The graduate shall be able to plan, conduct and control the effectiveness of physiotherapy process in different disorders. He/she obtains basic knowledge necessary to manage therapeutic teams and to organise and manage establishments which conduct physiotherapy activities, train in basic physiotherapy procedures and teach vocational courses. The graduate is prepared to work in health care institutions (specialist clinics, hospitals, childbirth schools, rehabilitation centres, health centres), centres for the disabled, sanatoriums and leisure centres, supported employment establishments and occupational therapy workshops, biological regeneration parlours, sports and recreation establishments (sports and recreation clubs, gyms, fitness clubs, swimming pools), centres providing corrective gymnastics for children and young people (schools, kindergartens), scientific and research institutions of state and local administration.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl