Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Język angielski w turystyce - profil praktyczny > (in Polish) Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

(in Polish) Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-JAT-S.L.3.PP)

(in Polish: Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne)
Bachelor's degree studies
full time, 3 years
Language: Polish

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE NA PROFILU PRAKTYCZNYM 

Język angielski w turystyce – profil praktyczny to nowoczesny i pionierski w skali kraju projekt Uniwersytetu Opolskiego, który łączy w sobie typowe zajęcia o charakterze akademickim na Uniwersytecie z całym szeregiem praktycznych ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk zawodowych, odbywających się poza murami UO – w środowiskach typowych dla branży turystycznej. Pierwsze trzy semestry studiów są podzielone na dwie części: akademicką (10 tygodni zajęć na UO) i praktyczną (pozostała część semestru). W semestrze 4 studenci przechodzą semestralny staż (480 godz) w hotelach, biurach turystycznych, biurach podróży lub usługach administracyjnych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych. W semestrze 5 i 6 studenci pracują nad pracą dyplomową osadzoną w profilu praktycznym

 Oprócz przedmiotów podstawowych związanych z rozwijaniem umiejętności językowych w języku angielskim, który na 3 roku osiąga poziom zaawansowania C1, studenci poznają tajniki funkcjonowania szeroko pojętego przemysłu turystycznego, między innymi takie zagadnienia jak: 

– podstawy turystyki oraz hotelarstwa
– marketing usług turystycznych
– funkcjonowanie biura podróży
– obsługa informatyczna w turystyce
– obsługa klienta (w języku polskim i angielskim)
– organizacja, pilotaż i przewodnictwo wycieczek (w języku polskim i angielskim)
– komunikacja międzykulturowa
– socjologia i psychologia w turystyce
– bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
– uwarunkowania geopolityczne w turystyce
– regiony turystyczne Opolszczyzny/Polski/Europy/świata
– historia i kultura regionu opolskiego
– wybrane zagadnienia z historii sztuki/muzea świata 

Typowo akademicką część studiów prowadzą wyłącznie pracownicy Wydziału Filologicznego UO – najwyższej klasy specjaliści od nauczania sprofilowanego języka angielskiego, natomiast branżową część studiów prowadzą zarówno wykładowcy akademiccy (zatrudnieni poza Wydziałem Filologicznym UO) jak i praktycy (przedsiębiorcy), w większości albo pracujący na co dzień albo regularnie współpracujący z przemysłem turystycznym. Część z zajęć odbywa się wręcz w siedzibach hoteli, w biurach podróży współpracujących z Uniwersytetem w rozmaitych projektach edukacyjnych, a także w plenerze (np. pilotaż turystyczny). W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.

  Studia licencjackie kończą się obroną licencjacką i uzyskaniem stopnia licencjata.  Dla osób pragnących kontynuować edukację na studiach II stopnia, Uczelnia oferuje szereg studiów magisterskich filologicznych, lub studiów niefilologicznych, które mogą okazać się przydatne do pracy w branży turystycznej.  

ZALETY STUDIÓW PRAKTYCZNYCH

Najważniejszą cechą wyróżniającą ten typ studiów spośród wszystkich innych typowo akademickich jest ich praktyczny charakter, tj. łączenie zajęć akademickich, podczas których zdobywa się szereg kompetencji niezbędnych do pracy w turystyce, z praktykami zawodowymi w trakcie pierwszych pięciu semestrów. W trakcie praktyk studenci jednocześnie ciągle się szkolą, ale i praktycznie pracują w branży turystycznej. Uczelnia współpracuje już w tym względzie z opolskimi hotelami (m.in. z Hotelem ‘Kamienica’), z biurami podróży (m.in. ‘Almatur’ i ‘Retman’), a także z przewoźnikiem turystycznym i biurem turystycznym ‘Sindbad S.A.’ – największym przewoźnikiem międzynarodowym w Polsce i jednym z największych w Europie! Dodatkowo, i to już na I roku studiów, studenci odbywają obowiązkowy 36-godzinny kurs na wychowawcę wypoczynku, w trakcie którego nabywają stosowne kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą na zorganizowanych koloniach i obozach. Za tę część edukacji odpowiadają doświadczeni wykładowcy z Instytutu Nauk Pedagogicznych UO oraz ze Studium Wychowania Fizycznego oraz praktycy – ratownicy medyczni (m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej).  

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą zapisać się na program wymiany studentów Erasmus + oferowany przez Uniwersytet Opolski, który umożliwia studiowanie za granicą przez semestr lub dwa, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawanie kultury obcego kraju i zdobywanie wiedzy zawodowej za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr. Studenci mogą również uczestniczyć w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staż za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci kierunkui Język angielski w turystyce są przygotowani do pracy w szeroko pojętym przemyśle turystycznym, szczególnie w tych jego sektorach, w których konieczna jest praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym komunikacyjnie. Mogą to być rozmaite hotele, hostele, motele, pensjonaty turystyczne, biura podróży, agencje turystyczne, przewoźnicy turystyczni, biura/centra informacji turystycznej oraz PTTK, oddziały w biurach lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych.  

SZCZRGÓŁOWE INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Filologiczny
http://jat.wfil.uni.opole.pl/

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat z Język angielski w turystyce(profil praktyczny)

Access to further studies:

The first-cycle philology studies prepare graduates for further education at the second-cycle studies.

Professional status:

The undergraduates of Philology, majoring in English for Tourism have general knowledge of the language, literature, culture and history of the English language area. They know the legal and economic conditions for the functioning of tourism-related institutions in the sphere of cultural, media, promotional and advertising activities. They know the aims, organization and functioning of tourism-related institutions. They have knowledge about the recipients of culture, media, promotional and advertising activities in tourism as well as methods of diagnosing their needs and assessing the quality of services. They know the methodology of performing tasks, standards, procedures and good practices used in tourism. They know pragmatic and stylistic rules of spoken and written genres of expression, typical for tourist services. They independently plan, organize and implement typical tourism-related projects in the sphere of cultural, media, promotional and advertising activities. In addition, they are able to speak and write in a coherent and precise manner (in Polish and English) on topics related to tourist service, using the achievements of both philological sciences and other disciplines. They have the ability to use English in speech and writing at C1 level of proficiency of CEFL and demonstrate basic translation skills as well as skills in text analysis and interpretation. They can participate in business communication related to tourist services (creating correspondence, conducting conversations, preparing documentation, etc.). The acquired skills allow them to take a job in cultural institutions and in the sector of tourism services especially requiring advanced knowledge of a foreign language.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl