Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Język czeski w sektorze usług > (in Polish) Język czeski w sektorze usług, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

(in Polish) Język czeski w sektorze usług, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-JC-S.L.3)

(in Polish: Język czeski w sektorze usług, I stopień, 3-letnie, stacjonarne)
(in Polish) I stopnia
(in Polish) stacjonarne, (in Polish) 3-letnie
Language: unknown

 Informacje ogólne

Kierunek Język czeski w sektorze usług to innowacyjny kierunek, nastawiony na kształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną).

Kierunek odpowiada na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców, upominających się o osoby znające bardzo dobrze język czeski oraz wyposażone w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania projektami. Absolwent uzyskuje w tym zakresie również doświadczenie zawodowe (w ramach praktyk), ponadto w ramach studiów istnieje możliwość starania się o płatne staże w ramach różnych działań podejmowanych przez UO.

Czego uczy się na kierunku Język czeski w sektorze usług?

Celem kształcenia na kierunku Język czeski w sektorze usług jest przygotowanie absolwentów legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka czeskiego oraz wyposażonych w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu nauk o jakości i zarządzaniu.  Studia na tym kierunku łączące treści z obszaru nauk humanistycznych (głównie językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości) sprzyjają zdobyciu przez studentów wysokich kwalifikacji merytorycznych. Absolwent kierunku Język czeski w sektorze usług posiada umiejętność posługiwania się językiem czeskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,  zdobywa ponadto ogólną wiedzę o języku i elementach kultury czeskiej. Dodatkowo rozwija samodzielność intelektualną oraz umiejętność podejmowania wyzwań badawczych, także w sensie gotowości do podjęcia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich).W ramach studiów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa, która może być realizowana w firmach urzędach/instytucjach, oferujących zatrudnienie w sektorze administracyjno-biurowym, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego i / lub umiejętność zarządzania projektami.

Język wykładowy: czeski, polski

Uczymy:

 • j. czeskiego (dla początkujących; osiągamy poziom C1). 


Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

W programie kształcenia wyodrębniono blok przedmiotów podstawowych, kierunkowych, kierunkowych do wyboru i innych przedmiotów obowiązkowych. Blok przedmiotów podstawowych tworzą głównie zajęcia pozwalające na praktyczne opanowanie języka czeskiego- docelowo poziom C1. Sązajęcia rozwijające ogólną znajomość języka czeskiego, tj. praktyczna nauka języka czeskiego, konwersacja, jak i zajęcia skupiające się typowo na gramatyce: fonetyka, ortografia.

W ramach przedmiotów kierunkowych wydzielono moduł zajęć poświęconych specyfice zarządzania projektami, ponadto cykl zajęć językoznawczych (wstęp do lingwistyki, wiedza o współczesnym języku czeskim, wprowadzanie do badań naukowych), literaturoznawczych (współczesna literatura czeska, teoria i praktyka przekładu) oraz poszerzających kontekst czeski (realioznawstwo oraz elementy kultury czeskiej).

Blok przedmiotów kierunkowych do wyboru zawiera przedmioty związane z dziedziną nauk społecznych – wyraźnie sprofilowane pod kątem uzyskania jak największych kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz przedmioty językoznawcze, literaturoznawcze, kursy zmienne instytutowe, pro- i seminarium.

Inne przedmioty, m.in.:

 • Podstawy zarządzania projektami; 
 • Zarządzanie zespołem projektowym;
 • Prawo biznesu;
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów;
 • Kreatywne myślenie w działalności zawodowej; 
 • Realioznawstwo czeskie; 
 • Elementy kultury czeskiej. 

Dlaczego warto studiować Język czeski w sektorze usług na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie praktycznej nauki języka obcego z przedmiotami z zakresu nauk o jakości i zarządzaniu)
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów, w tym nacisk na umiejętności wynikające z blokuzarządzania projektami, czego nie oferują inne podobnie sprofilowane językowo kierunki studiów
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa Wydziału Filologicznego i Wydziału Ekonomicznego UO 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu wielu kół naukowych działających na UO, gdzie mogą rozwijać nie tylko swoje pasje naukowe, ale również artystyczne – wokalne, aktorskie, literackie m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorów autorskich, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę czeską. Sprzyja temu w Opolu spora ilość instytucji rozwijających prężną współpracę ze swoimi czeskimi odpowiednikami, jak np. Urząd Miasta Opola, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Ogród Zoologiczny w Opolu czy też liczne szkoły na terenie miasta Opola.

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackéhov Olomouci, Ostravská univerzita i in.)

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, gdzie liczy się bardzo dobra znajomość języka czeskiego (szczególnie pożądana na terenie Opolszczyzny graniczącej z Republiką Czeską).

Absolwent zna specjalistyczne słownictwo oraz podstawy przekładu tekstów użytkowych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz czeskim. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury oraz przestrzeganie zwyczajów. Posiada ponadto podstawowe kompetencje sprofilowane pod kątem zarządzania projektami, przydatne zwłaszcza we współpracy transgranicznej.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

Absolwenci kierunku Język czeski w sektorze usług mogą także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunku Języki obce w turystyce prowadzonym przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach Wydziału Filologicznego. Ponadto absolwenci mogą studiować Stosunki międzynarodowe prowadzone przez Instytut Politologii oraz Researchingprzez Instytut Historii na Wydziale Nauk Społecznych UO.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język czeski w sektorze usług można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku
www.inslaw.wfil.uni.opole.pl

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl