Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Logopedia z językiem polskim jako obcym > (in Polish) Logopedia z językiem polskim jako obcym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

(in Polish) Logopedia z językiem polskim jako obcym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-LPO-S.L.3)

(in Polish: Logopedia z językiem polskim jako obcym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne)
Bachelor's degree studies
full time, 3 years
Language: Polish

Czego uczy się na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym?

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii oraz z niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i lektora wiedzą interdyscyplinarną z obszaru psychologii, pedagogiki i nauk medycznych. Zdobędzie umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy. Pozna procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wybranych zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz zaburzeń mowy.

Absolwenci tego kierunku, lektorzy języka polskiego i przyszli logopedzi, posiadają liczne umiejętności praktyczne, dysponują wiedzą umożliwiającą im nauczanie języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne oraz samodzielne przeprowadzanie postępowania diagnostycznego, planowanie i prowadzenie terapii logopedycznej wybranych zaburzeń mowy.

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł uzupełnić wykształcenie logopedyczne, tj. kontynuować studia logopedyczne na II stopniu (logopeda musi mieć tytuł magistra!) lub na rocznych studiach podyplomowych z zakresu logopedii.

Student nabędzie też kompetencje glottodydaktyczne, przygotowujące do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne i będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Aby uzyskać kolejne uprawnienia - nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół (nie tylko w szkołach języka polskiego jako obcego) absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na kierunku filologia polska, studia II stopnia. 

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy ogólnego absolwent może:

·kontynuować studia logopedyczne na drugim stopniu,

·wybrać polonistyczny kierunek studiów magisterskich i równolegle (na II roku) uzupełniać wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu logopedii, prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim.

Wybierając jedną z wymienionych ścieżek kształcenia absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcy otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii ogólnej na poziomie pierwszego roku studiów podyplomowych i pełne uprawnienia z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie w przyszłości studiów logopedycznych na drugim stopniu, tj. na poziomie studiów magisterskich, po których uzyska dyplom logopedy w pełni uprawniający go do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach oświatowych i służby zdrowia oraz nauczyciela-logopedy. Uzyska też uprawnienia do kontynuowania magisterskich studiów polonistycznych, po których uzyska uprawnienia do pracy jako nauczyciel języka polskiego.

Ukończenie studiów magisterskich umożliwi absolwentowi pracę na stanowisku specjalisty logopedy we wszystkich placówkach oświatowych, tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wychowania  pozaszkolnego; w poradniach specjalistycznych i w placówkach służby zdrowia. 

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat z Logopedii z językiem polskim jako obcym

Access to further studies:

The first-cycle philology studies prepare graduates for further education at the second-cycle studies.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://rekrutacja.uni.opole.pl