Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja I-go st. stacjonarna

Administracja I-go st. stacjonarna (9-KRK-AD-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy w Polsce do najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Kadrę badawczo-dydaktyczną stanowi zespół zaangażowanych pracowników, teoretyków oraz praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, urzędników panstwowych), którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale również zaszczepianie w studentach troski o dobro wspólne.

Pracę naukowo-dydaktyczną wspomagają: biblioteka wydziałowa, nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, sala rozpraw oraz Klinika Prawa, której celem jest udzielanie porad prawnych zainteresowanym mieszkańcom.

Misją Wydziału jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa; pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, dbałość o wysoki poziom kształcenia akademickiego i badań naukowych, a także rozwijanie inicjatyw prowadzących do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Czego uczy się na administracji?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:

 • administracja usług publicznych;
 • administracja podatkowa.

 Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4023 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4024 (studia niestacjonarne)

Działalność studencka

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Na Wydziale aktywnie działają:

 •   Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole;
 • KN Constituo;
 • KN IusNet;
 • KN Kryminalistyki i Kryminologii;
 • KN Ordo Iuris;
 • KN Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”;
 • KN Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright”;
 • KN TEAL - The European & American Law;
 • KN Rynków Finansowych;
 • KN Securus;
 • Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji często zaangażowani są w działalnośc naukową i dydaktyczną, za co wielokrotnie są nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto podejmują wiele inicjatyw służących mieszkańcom regionu, angażując się w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki, chętnie zapraszają na prelekcje uczniów szkół średnich, a także organizują liczne certyfikowane warsztaty, które pozwalają zdobywać nowe kompetencje społeczne.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów administracyjnych uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie administracji i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnętrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej.

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • administracji samorządowej i rządowej (np. w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych),
 • administracji sądownictwa i prokuratury,
 • administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji,
 • administracji finansowej,
 • administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury,
 • administracji sektora prywatnego,
 • biurach obrotu nieruchomościami. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Administracja może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Administracja, Ekonomia, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Dane adresowe

Komisja rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

     Informacje mozna uzyskać pod numerem tel. 77 452 74 96

     hello@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z administracji

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów administracyjnych przygotowany jest do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompletnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnetrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl