Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja II-go st. niestacjonarna

Administracja II-go st. niestacjonarna (9-KRK-AD-II-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy do najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Kadrę badawczo-dydaktyczną stanowi zespół  zaangażowanych  pracowników, teoretyków  oraz  praktyków (sędziów,  prokuratorów,  adwokatów,  radców prawnych, urzędników państwowych), którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale również zaszczepianie w studentach troski o dobro wspólne.

Pracę  naukowo-dydaktyczną  wspomagają: biblioteka wydziałowa, nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, sala rozpraw  oraz  Klinika Prawa, której celem jest udzielanie porad prawnych zainteresowanym mieszkańcom. 

Misją wydziału jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa, pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, dbałość  o  wysoki poziom kształcenia akademickiego  i  badań naukowych,  a  także rozwijanie inicjatyw prowadzących  do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Czego uczy się na administracji?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej.

Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4035 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4036 (studia niestacjonarne)

Działalność studencka

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Na Wydziale aktywnie działają:

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole;
 • KN Constituo;
 • KN IusNet;
 • KN Kryminalistyki i Kryminologii;
 • KN Ordo Iuris;
 • KN Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”;
 • KN Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright”;
 • KN TEAL - The European & American Law;
 • KN Rynków Finansowych;
 • KN Securus;
 • Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji często zaangażowani są w działalność naukową i dydaktyczną, za co wielokrotnie są nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto podejmują wiele inicjatyw służących mieszkańcom regionu, angażując się w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki, chętnie zapraszają na prelekcje uczniów szkół średnich, a także organizują liczne certyfikowane warsztaty, które pozwalają zdobywać nowe kompetencje społeczne.

Kwalifikacje absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja powinny w założeniu umożliwić absolwentom zdobycie i poszerzenie wiedzy z  zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, finansów, zarządzania, obrotu gospodarczego,  funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). W założeniu absolwent powinien  przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, bankch i instytucjach finansowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Dodatkowo studia powinny umożliwić zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

Dane adresowe

Komisja rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji

ul. Katowicka 87 A , 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03,

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

     Informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 452 74 96

     hello@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z administracji

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów administracyjnych przygotowany jest do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompletnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnetrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl