Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Biologia (6-KRK-BES-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z biologii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów biologicznych pierwszego stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym otrzymują: – szeroką wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z biologii i ochrony środowiska, – znajomość wybranej specjalności naukowej, umożliwiającą podjęcie pracy w laboratoriach oraz jednostkach badawczych, – uprawnienia do nauczania biologii w szkolnictwie i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego). Absolwenci kierunku biologia mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, w placówkach oświatowych, placówkach administracji państwowej (np. urzędach ds. ochrony środowiska), zakładach przemysłowych itp.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. Program studiów określony Uchwałą nr 8/6/2016-2020
Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 9 marca 2017 r. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów oraz obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy licencjackiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl