Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Biologia (6-KRK-BM-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Obecnie prowadzimy kształcenie na wszystkich trzech stopniach nauczania. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji oraz w rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej i magisterskiej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

Czego uczy się na biologii medycznej?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi biologii medycznej podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody, gospodarce komunalnej. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika farmaceutyczna, parazytologia, hematologia, immunologia, biologia sądowa, bioinformatyka medyczna, trucizny roślinne  i grzybowe, histologia człowieka, biocybernetyka). Przedmioty prowadzone są również przez specjalistów lekarzy w danej dziedzinie, co pozwala od strony praktycznej zrozumieć i wykorzystać zdobytą wiedzę.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:

- biologia medyczna

- paleobiologia (studia w języku angielskim)

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów magisterskich będzie wyposażony w wiedzę obejmujące główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych. Absolwent tej specjalności, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w laboratoriach badawczych oraz w laboratoriach diagnostyki medycznej i sanitarno-epidemiologicznej, jak również w firmach farmaceutycznych, a także w administracji służby zdrowia. Absolwent specjalności „Biologia medyczna” będzie dodatkowo posiadał takie umiejętności, jak rozpoznawanie grzybów, roślin i zwierząt (w tym pasożytów) potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia człowieka, jak również objawów działania ich toksyn. Nabyte umiejętności z zakresu bioinformatyki i genetyki medycznej pozwolą mu ponadto na samodzielne przeprowadzanie podstawowych analiz sekwencji DNA wykorzystywanych w naukach biomedycznych.

Te wszystkie dodatkowe umiejętności mają mu pozwolić na podjęcie pracy w specjalistycznych laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, firmach bioinformatycznych i biotechnologicznych.
Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów wyposażony jest rozszerzoną - w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę i umiejętności z zakresu biologii.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu biologii do samodzielnej pracy m.in. w:

   - jednostkach naukowo-badawczych
    - laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
    - placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody
    - administracji
    - gospodarce komunalnej

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich prowadzonych przez nasz Wydział w dziedzinie Biologia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z biologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów biologicznych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym otrzymują: – szeroką wiedzę z zakresu biologii i ochrony środowiska, – biegłość w wybranej specjalności naukowej, umożliwiającą podjęcie pracy w laboratoriach oraz jednostkach badawczych, – przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, – uprawnienia do nauczania biologii w szkolnictwie i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego). Absolwenci kierunku biologia mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, w placówkach oświatowych, placówkach administracji państwowej (np. urzędach ds. ochrony środowiska), zakładach przemysłowych itp.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. Program studiów określony Uchwałą nr 8/6/2016-2020 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 9 marca 2017 r. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę magisterską w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl