Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Biologia (6-KRK-BN-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z biologii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów specjalności nauczycielskiej biologia z geografią na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym otrzymują: – szeroką wiedzę z zakresu biologii, geografii i ochrony środowiska, – przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, – uprawnienia do nauczania biologii i geografii w szkolnictwie i innych placówkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem odnośnie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci kierunku biologia, specjalność nauczycielska biologia z geografią, mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, w placówkach oświatowych, placówkach administracji państwowej (np. urzędach ds. ochrony środowiska), zakładach przemysłowych itp.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia, specjalność nauczycielska biologia z geografią, zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Program studiów określony Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r., zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. poz. 131). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe) odbyć praktykę przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia określonymi w w/w rozporządzeniu. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę magisterską w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl