Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Biologia (6-KRK-D-B-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Opis

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat).

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Podkreślamy, że żadne stypendium nie jest gwarantowane dla przyjętych doktorantów.

Wymagane dokumenty

a. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokumentokreślający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) propozycja projektu badawczego (do 3 stron standardowego tekstu: tytuł roboczy, cele, metody, przewidywane wyniki, znaczenie naukowe/aplikacyjne);

i) deklaracja akceptacji projektu i sprawowania opieki naukowej wydana przez pracownika Wydziału posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora; wykaz uprawnionych osób będzie udostępniony na stronie Internetowej.

i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 Dokumenty są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 125.

  Termin przyjmowania dokumentów: od 1 czerwca do 14 września 2018 r.  do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24 września 2018 r. w sali 120 (ul. Oleska 48), godz. 11.00.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

           - strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

 Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl