Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Palaeobiology (6-PRK-B.P-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Informacje ogólne

Paleobiologia jest nową specjalnością na kierunku Biologia. Są to studia magisterskie II stopnia prowadzone w języku angielskim. Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Obecnie prowadzimy kształcenie na wszystkich trzech stopniach nauczania. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji oraz w rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej i magisterskiej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

 Czego uczy się na paleobiologii?

Program studiów zakłada połączenie wiedzy z zakresu biologii i geologii z praktyką terenową i umiejętnościami preparacji skamieniałości. Dysponujemy koniecznym sprzętem. Student dostanie odpowiedni zakres wiedzy z wielu dziedzin geologicznych takich jak Geologia i Geologia, Historyczna, Geobiologia, Paleontologia, Micropaleontologia, Metody badań skamieniałości, Paleohistologia i wiele innych. Program tez zawiera dyscypliny ściśle biologiczne, na przykład Statystyczne metody w biologii, Sociobiologia, Techniki rekonstrukcji filogenetycznych, Ekologia populacyjna i wiele innych. Program zawiera również przeprowadzenie praktyk terenowych, wykładów gościnnych. Odrębnie poświęcamy czas na nauczanie studenta Biologicznej terminologii w języku angielskim czy technikom przedstawienie swoich prac badawczych, jak to przygotowanie prezentacji, napisanie abstraktów, artykułów, przeprowadzenie naukowej dyskusji.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów i paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, który prowadzi naukową, popularyzacyjną i dydaktyczna działalność, ma partnerów w wielu innych krajach. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast największym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie z wielkimi pokładami kościonośnymi kręgowców późnego triasu. Oprócz tego jest możliwość poszukiwania materiału w utworach karbonu, wczesnego i środkowego triasu, kredy. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami z innych uczelni UE.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent specjalności Palaeobiology w języku angielskim, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w szkołach, muzeach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, agencjach turystycznych, a także w jednostkach zajmujących się ochrona przyrody, w tym przyrody nieożywionej, czyli geoparkach czy innych parkach przyrodniczych. Absolwent specjalności „Palaeobiology” będzie dodatkowo posiadał możliwość kontynuacji swego wykształcenia na studiach doktoranckich na uniwersytetach UE. Nabyte umiejętności z zakresu paleobiologii, geologii, micropaleontologii i innych dyscyplin pozwolą mu ponadto na samodzielne przeprowadzanie różnego rodzaju prac badawczych, konserwacyjnych, muzealnych etc.

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent specjalności Palaeobiology uzyskuje dyplom w języku angielskim i może kontynuować studia II stopnia jak na naszym wydziale tak i na innych uczelnia UE

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia specjalności Palaeobiology w języku angielskim można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. +48 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl; paleontologia@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z biologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów biologicznych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym otrzymują: – szeroką wiedzę z zakresu biologii, – biegłość w wybranej specjalności naukowej, umożliwiającą podjęcie pracy w laboratoriach oraz jednostkach badawczych, – przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, – uprawnienia do nauczania biologii w szkolnictwie i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego). Absolwenci kierunku biologia mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, w placówkach oświatowych, placówkach administracji państwowej (np. urzędach ds. ochrony środowiska), zakładach przemysłowych itp.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Biologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 maja 2017 r. Program studiów określony Uchwałą nr 8/6/2016-2020
Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 9 marca 2017 r. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę magisterską w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl