Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biomonitoring > Biomonitoring, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Biomonitoring, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (6-PRK-BIO-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Informacje ogólne

Uruchomienie kierunku „Biomonitoring” wychodzi na przeciw potrzebie kształcenia specjalistów w zakresie identyfikowania organizmów żywych i procesów przyrodniczych oraz monitorowaniu stanu środowiska przy użyciu rozmaitych organizmów żywych.
Jest to nowy kierunek studiów prowadzony przez osoby na co dzień zajmujące się ochroną przyrody, ekologią i odziaływaniami na środowisko. Młoda kadra, bardzo zaangażowana naukowo w rozwój nauk przyrodniczych będzie kształcić studentów wykorzystując do tego swój własny, nowoczesny warsztat oraz wszelkie aktualne informacje związane z monitoringiem przyrodniczym. Student od strony praktycznej zostanie zapoznany z metodami biologicznymi wykorzystywanymi do oceny stanu środowiska przyrodniczego.

Czego uczy się na biomonitoringu?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biomonitoring kierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, oraz wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą wymagającą posiadanie umiejętności oceny wpływu wszystkich rodzajów działalności człowieka na środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem wiedzy na temat organizmów żywych i ich związku z otaczającym środowiskiem.
Celem kształcenia jest zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach, ekosystemach oraz ich relacjach ze środowiskiem i wzajemnych interakcjach. Absolwent będzie posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
- nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
- procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
- umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
- analizy wskaźników ekologicznych – metodami jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
- identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów, zbiorowisk roślinnych itp.,
- problematyki prawnej w ochronie przyrody i środowiska,
- wykonywania raportów środowiskowych, ekspertyz, opinii i analiz związanych z procesem inwestycyjnym, monitoringiem gatunków i siedlisk przyrodniczych,
- podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.
Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, które prowadzi naukową, popularyzacyjną i dydaktyczna działalność, ma partnerów w wielu krajach. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast największym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Biomonitoring uzyskuje tytuł licencjata, który umożliwia mu dalszą kontynuację nauki na studiach II stopnia. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie monitoringu przyrodniczego, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej, urzędniczej, badawczej czy związanej z własną działalnością gospodarczą. Ukończenie kierunku pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii.
Może on podjąć pracę w:

• służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, itp.);
• jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska;
• parkach narodowych i krajobrazowych (po uzuskaniu tytułu magistra na kierunku Biologia);
• różnego typu laboratoriach zajmujących się badaniami środowiskowymi;
• firmach zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu;
• firmach wykonujących ekspertyzy związane z opracowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną;
• firmach wykonujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych czy inwentaryzacji przyrodniczych;
• pozarządowych organizacjach ekologicznych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biomonitorig może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biologia, Ochrona środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biomonitoring można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biologii:
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 10
e-mail: biologia@uni.opole.pl
 

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl