Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo międzynarodowe > Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia (12-PRK-BM-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek Bezpieczeństwo Międzynarodowe przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z pracą w sektorze bezpieczeństwa. Autorski program studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami prowadzonymi przez specjalistów–praktyków z zakresu bezpieczeństwa, przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, a także w służbach czy w sektorze prywatnym, realizującym zadania z zakresu bezpieczeństwa.

Pomysł i idea przewodnia kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauki o bezpieczeństwie, ale także nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, niezbędnych do swobodnej interpretacji otaczającego świata wraz z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa w ujęciu narodowym i międzynarodowym.

Interdyscyplinarność kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie na rynku pracy. Student otrzyma podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jego zagrożeń i wyzwań stawianych współczesnemu pojmowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto pozna podstawy ekonomii, geopolityki, będzie potrafił określić rolę i miejsce Polski na arenie międzynarodowej oraz systemu międzynarodowego w sakli mikro i makro. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez umiejętność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i planowania rozwiązań sytuacji problemowych związanych z bezpieczeństwem.

Dzięki zajęciom laboratoryjnym z Geopolityki, Terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz Prognozowania i analiz strategicznych, student posiądzie szereg umiejętności praktycznych, w szczególności analitycznych, dzięki którym jego atrakcyjność na rynku pracy znacząco wzrośnie. Ponadto zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu Wywiadu i kontrwywiadu, Współczesnych sił zbrojnych, Migracji i problemów globalnych oraz sektorowych rodzajów bezpieczeństwa, tj. bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i społecznego.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe zdobywają kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym. Ponadto uzyskują umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektu zawodowego.

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu. Do dyspozycji czekana nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej, zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, w służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również w sektorze prywatnym, realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa w związku z poszerzającym się zjawiskiem prywatyzacji bezpieczeństwa (agencje ratingowe, prywatne agencje specjalizujące się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych

 
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Stosunki międzynarodowe, Politologia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Bezpieczeństwa międzynarodowego

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017. Program studiów określono Uchwałą nr 122b/2017 Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.03.2017.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl