Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia licencjacka stacjonarna

Biotechnologia licencjacka stacjonarna (6-KRK-BT-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Opis

Biotechnologia to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów obejmuje 180 punktów ECTS w toku 6 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, hodowli tkankowych.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Program studiów obejmuje:

    przedmioty kształcenia ogólnego,
    przedmioty podstawowe,
    przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru),
    praktykę zawodową
    przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Działalność studencka 

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną. 

Co można robić po tych studiach?

Osoba legitymująca się dyplomem licencjata biotechnologii jest przygotowana do:

    pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
    pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
    wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
    obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
    samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.  

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia, Biotechnologia medyczna, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6a
45-032 Opole

tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Odbędą się według harmonogramu:

11 lipiec godz. 9:00

24 wrzesień godz. 13:00

termin dodatkowy - 27 wrzesień godz. 13:00

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z biotechnologii

Dalsze studia:

- absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; obsługi aparatury badawczej oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent zrealizował 4 tygodniową praktykę zawodową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Na kierunku Biotechnologia standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia i wymagania dotyczące odbycia praktyk. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Student musi zdać egzamin dyplomowy z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy dyplomowej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu dyplomowego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl