Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia - studia inżynierskie stacjonarne

Biotechnologia - studia inżynierskie stacjonarne (6-KRK-BT-D35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Opis

Biotechnologia to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, inżynierii bioprocesowej, inżynierii bioreaktorów, hodowli tkankowych, technologii informacyjnej, podstaw projektowania.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Program studiów obejmuje: 

 • przedmioty kształcenia ogólnego, 
 • przedmioty podstawowe, 
 • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru), 
 • praktykę zawodową
 • przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

Studia na kierunku Biotechnologia inżynierska oprócz wykładów, seminariów i ćwiczeń konwersatoryjnych dają studentom możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m. in: izolację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformacje bakterii, analizy mikrobiologiczne, projektują i monitorują procesy biotechnologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych przez katedrę, oraz zajęciach terenowych w zakładach przemysłowych związanych z przemysłem biotechnologicznym.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową, laboratoryjną w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny.

Działalność studencka 

Aktywnie działaKoło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów inżynierskich z biotechnologii jest przygotowany do: 

 • pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych 
 • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych 
 • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
 • obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
 • organizacji i prowadzenia procesów biotechnologicznych
 • wykorzystania technik informatycznych do pozyskiwania informacji i projektowania procesów biotechnologicznych
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia, Biotechnologia medyczna, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

tel. (77) 401 60 47

E-mail:

mpiechaczek@uni.opole.pl

pawel.kudrys@uni.opole.pl

agola@uni.opole.pl

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier z biotechnologii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent zrealizował 4 tygodniową praktykę zawodową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Student powinien zrealizować cały program kształcenia (zgodny z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) dla kierunku Biotechnologia studia inżynierskie I stopnia, co oznacza, że musi zaliczyć wszystkie przedmioty programu studiów, w tym praktykę zawodową zgodnie z harmonogramem studiów oraz osiągnąć wszystkie efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.05.2012 r.). Student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Student musi zdać egzamin dyplomowy z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy dyplomowej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu dyplomowego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl