Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia stacjonarna uzupełniająca - specjalność b. kosmetologiczna

Biotechnologia stacjonarna uzupełniająca - specjalność b. kosmetologiczna (6-KRK-BTK-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Opis

Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii? 

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. Program studiów II stopnia obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia kosmetologiczna jest:

    zdobycie wymaganej liczby punktów,
    zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
    napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Ponadto absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z którymi związana jest biotechnologia, zna zakres zastosowania biotechnologii w przemyśle. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych. 

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Celem kształcenia w zakresie treści specjalnościowych, dla specjalności biotechnologia kosmetologiczna, jest przede wszystkim przekazanie wiedzy niezbędnej do jakościowego i ilościowego opisu złożonych zjawisk i procesów z dziedziny nauk biologicznych, jak również wiedzy w wybranych obszarach biotechnologii mikroorganizmów, roślin, inżynierii komórkowej oraz biotechnologii przemysłowej. Absolwent studiów potrafi wykorzystać techniki i narzędzia badawcze właściwe dla kierunku biotechnologia, planuje i przeprowadza zadania badawcze lub ekspertyzy z pomocą opiekuna a także potrafi pracować w zespole w trakcie przeprowadzania doświadczeń oraz podczas interpretacji i analizy wyników. Moduł treści specjalnościowych obejmuje między innymi: technologię produkcji kosmetyków, toksykologię kosmetyków, biotechnologię w kosmetologii, metody badania kosmetyków i surowców kosmetycznych, oraz mikroorganizmy w produkcji kosmetyków.

Moduł kształcenia obejmujący przedmioty do wyboru dla specjalności biotechnologia kosmetologiczna obejmuje dwie grupy kursów przypisanych do modułu I i II. Kursy te stanowią niejako rozszerzenie bloku przedmiotów specjalnościowych, znacznie poszerzając wiedzę studenta w zakresach zastosowań biotechnologii w kosmetologii. Ponadto student poznaje techniki stosowane w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych. Zna potencjalne skutki wprowadzania GMO do środowiska, oraz ma świadomość znaczenia stosowania we współczesnej biotechnologii technik i narzędzi na poziomie molekularnym.

Działalność studencka

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.
 

Co można robić po tych studiach? 

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę, oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

    opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych prowadzących do pozyskania kosmetyków i półproduktów do ich produkcji,
    oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych,
    projektowania i prowadzenia eksperymentu,
    nadzorowania prawidłowego i fachowego stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

    jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
    laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
    firmach produkujących preparaty kosmetyczne.

Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Program nauczania na kierunku Biotechnologia realizowany jest w wybudowanym w 2011r. nowoczesnym budynku Collegium Biotechnologicum, z salami wykładowymi, seminaryjnymi oraz laboratoryjnymi.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę:

    biotechnologii ogólnej
    procesów biodegradacyjnych,
    bioreaktorów,
    biogeotechnologii,
    mikrobiologii ogólnej i przemysłowej,
    genetyki biochemicznej,
    biochemii,
    biologii komórki,
    mikroskopii świetlnej i elektronowej,
    enzymologii,
    nanobiotechnologii,
    ekologii i gospodarki łowieckiej,
    ekologii i ochrony przyrody,
    biotechnologicznych podstaw żywienia człowieka,
    fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii,
    chemii, biosorpcji i biomonitoringu
    pomiarów fizycznych, elektrycznych i radioekologicznych

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z biotechnologii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia, zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r. zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku Biotechnologia (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl