Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia stacjonarna uzupełniająca - specjalność b. stosowana

Biotechnologia stacjonarna uzupełniająca - specjalność b. stosowana (6-KRK-BTST-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Opis

Biotechnologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. Program studiów II stopnia obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana jest:

 •     zdobycie wymaganej liczby punktów,
 •     zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
 •     napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.


Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Ponadto absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z którymi związana jest biotechnologia, zna zakres zastosowania biotechnologii w przemyśle. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Celem kształcenia w zakresie przedmiotów specjalnościowych dla specjalności biotechnologia stosowana jest pogłębienie wiedzy w obszarach biotechnologii mikroorganizmów, inżynierii komórkowej, oceny jakości produktów rolno-spożywczych, sposobów ich przetwarzania w różnych branżach przemysłu rolno-spożywczego, oraz działach ochrony środowiska. Absolwent nabywa umiejętność planowania i przeprowadzania zadań badawczych, wykorzystania technik i narzędzi właściwych dla biotechnologii, systematycznego zapisu wyników badań, ich statystycznej analizy, wyciągania wniosków i formułowania sądów, oraz krytycznej selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł. Student po ukończeniu tego modułu posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii stosowanej w ochronie środowiska i przemyśle rolno-spożywczym, która zostanie wykorzystana podczas realizacji zajęć w ramach modułu przedmiotów do wyboru.

Program nauczania w ramach przedmiotów do wyboru na specjalności biotechnologia stosowana umożliwia studentom stworzenie własnej ścieżki kształcenia, która jest wyrazem ich zainteresowań naukowych, w zakresie biotechnologii środowiska lub biotechnologii rolno-spożywczej. Wyboru jednej ze ścieżek kształcenia student dokonuje na drugim semestrze studiów i realizuje ją konsekwentnie do końca studiów. W obrębie przedmiotów do wyboru wydzielono 3 moduły przedmiotów:

 • Moduł I - celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie zastosowań współczesnych technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej w biotechnologii związanej z ochrona środowiska, rolnictwem i przemysłem spożywczym.
 • Moduł II - celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zdobycie pogłębionej i aktualnej wiedzy biotechnologicznej, w zakresie biotechnologii środowiska ze ukierunkowaniem na biologiczne  metody jego ochrony, oraz  kontroli zagrożeń środowiskowych z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny.
 • Moduł III - celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy biotechnologicznej w wybranych branżach przetwórstwa rolno- spożywczego ze szczególnym ukierunkowaniem na nowoczesne rozwiązania w pozyskiwaniu surowców pochodzenia roślinnego, klasycznych i współczesnych metod jego przetwarzania i zarządzania jakością produktów żywnościowych, także w aspekcie  żywienia człowieka

Działalność studencka

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

 •     opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i ochronie środowiska,
 •     projektowania i prowadzenia eksperymentu,
 •     korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, w tym technik i narzędzi na poziomie molekularnym.


Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

 •     jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
 •     laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w zakresie analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego,
 •    są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej korzystając ze wsparcia merytorycznego między innymi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO


Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Co wyróżnia biotechnologię na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Program nauczania na kierunku Biotechnologia realizowany jest w wybudowanym w 2011r. nowoczesnym budynku Collegium Biotechnologicum, z salami wykładowymi, seminaryjnymi oraz laboratoryjnymi.

Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesną aparaturę:

 •     biotechnologii ogólnej,
 •     procesów biodegradacyjnych,
 •     bioreaktorów,
 •     biogeotechnologii,
 •     mikrobiologii ogólnej i przemysłowej,
 •     genetyki biochemicznej,
 •     biochemii,
 •     biologii komórki,
 •     mikroskopii świetlnej i elektronowej,
 •     enzymologii,
 •     nanobiotechnologii,
 •     ekologii i gospodarki łowieckiej,
 •     ekologii i ochrony przyrody,
 •     biotechnologicznych podstaw żywienia człowieka,
 •     fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii,
 •     chemii, biosorpcji i biomonitoringu
 •     pomiarów fizycznych, elektrycznych i radioekologicznych.

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia można uzyskać w sekretariacie Katedry Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (77) 401 60 50
biotechnologia@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne.

Strona internetowa kierunku

www.biotechnologia.wpt.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z biotechnologii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku Biotechnologia żywności i leków posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego oraz nowoczesnych technik w tym molekularnych, które wykorzystywane są w przemyśle rolno-spożywczym, a także przy produkcji leków. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Przygotowani są do komunikowania się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+, co umożliwia im podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Absolwenci tego kierunku po ukończeniu bloku przedmiotów pedagogicznych uzyskują prawo do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu biotechnologii. Mogą także podjąć studia III stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia, zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r. zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku Biotechnologia (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl