Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia, II stopień, 1,5- roczne, stacjonarne

Biotechnologia, II stopień, 1,5- roczne, stacjonarne (6-PRK-BT-S.M.15)

II stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

*** REKRUTACJA NA TE STUDIA NA SEMETR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

BĘDZIE MOŻLIWA W GRUDNIU 2021

Opis

Biotechnologia to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Czego uczy się na biotechnologii?

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. Program studiów II stopnia obejmuje 90 punktów ECTS w toku 3 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii jest:

     zdobycie wymaganej liczby punktów,

  •     zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
  •     napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Działalność studencka

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

     opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i ochronie środowiska,

  •     projektowania i prowadzenia eksperymentu,
  •     korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, w tym technik i narzędzi na poziomie molekularnym.

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

  •     jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
  •     laboratoriach badawczych i kontrolnych w zakresie analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia może kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

 ul. Kardynała B. Kominka 6a

 45-032 Opole, pok. 311

 tel. (77) 401 6063/6065, (77) 401 60 47

 e-mail:

 mpiechaczek@uni.opole.pl

 pawel.kudrys@uni.opole.pl

 agola@uni.opole.pl

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z biotechnologii

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy do opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i ochronie środowiska, projektowania i prowadzenia eksperymentu, korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, w tym technik i narzędzi na poziomie molekularnym. Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dają absolwentom możliwość podjęcia pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych, w laboratoriach badawczych i kontrolnych w zakresie analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego, w ośrodkach wykorzystujących nowoczesne techniki i technologie w: rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia, zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r. zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku Biotechnologia (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl