Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia medyczna > Biotechnologia medyczna stacjonarne

Biotechnologia medyczna stacjonarne (6-KRK-BTM-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski

Opis

Biotechnologia medyczna jest kierunkiem studiów spełniającym oczekiwania przyszłych studentów i rozwijającego się prężnie rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny, współczesnych metod biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz technologii. Absolwenci posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z biotechnologią ukierunkowaną na promocję i ochronę zdrowia.

Czego uczy się na biotechnologii medycznej?

Celem studiów pierwszego na kierunku Biotechnologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizyka i biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka), nowoczesnych technologii (inżynieria procesowa, inżynieria genetyczna, aparatura procesowa, biotechnologia leków) oraz wiedzę o organizmie człowieka (anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patomorfologia, patofizjologia). Zostanie przygotowany do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia, ale także do prowadzenia prac eksperymentalnych.

Program studiów obejmuje:

    przedmioty kształcenia podstawowego
    przedmioty kształcenia kierunkowego (w tym także przedmioty do wyboru)
    praktykę zawodową
    przedmioty przygotowujące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata
    przedmioty kształcenia ogólnego (w tym także przedmioty do wyboru)

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów.
Przedmioty kierunkowe podzielono na dwie grupy: grupa przedmiotów biotechnologicznych oraz grupa przedmiotów o aspekcie medycznym

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są gruntownie przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a szczególnie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostyki molekularnej i mikrobiologicznej we współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych (medycyna spersonalizowana).
Absolwent będzie również mógł rozpocząć pracę w firmie przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy też firmie projektującej systemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wytwarzające suplementy diety i żywność funkcjonalną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach medycyny regeneracyjnej oraz ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki.

Co wyróżnia biotechnologię medyczną na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii medycznej mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biotechnologia medyczna, Biotechnologia, Biologia, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska i Chemia

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia medyczna można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

tel. (77) 401 60 47

E-mail:

mpiechaczek@uni.opole.pl

pawel.kudrys@uni.opole.pl

agola@uni.opole.pl

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z biotechnologii medycznej

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych, nowoczesnych technologii oraz wiedzę o organizmie człowieka. Absolwenci posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z biotechnologią ukierunkowaną na promocję i ochronę zdrowia, są przygotowani do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia. Absolwenci studiów zrealizowali 3 tygodniową praktykę zawodową. Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a szczególnie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostyki molekularnej i mikrobiologicznej we współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych (medycyna spersonalizowana). Absolwent będzie również mógł rozpocząć pracę w firmie przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy też firmie projektującej systemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wytwarzające suplementy diety i żywność funkcjonalną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach medycyny regeneracyjnej oraz ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia medyczna, zatwierdzone Uchwałą nr 154/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Program studiów zatwierdzony Uchwałą nr 110/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 maja 2015 r. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Instytutową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów oraz obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: (0,50) średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, (0,25) oceny pracy licencjackiej, (0,25) oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl