Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia medyczna > Biotechnologia medyczna, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Biotechnologia medyczna, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne (6-PRK-BTM-N.M.2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

 

Opis

Kierunek Biotechnologia medyczna stanowi rozwinięcie programu na studiach I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna, a także zapewnia całościowe podejście do rozwiązywania problemów z dziedziny biotechnologii w aspekcie ochrony zdrowia, czy biotechnologii farmaceutycznej. Biotechnologia medyczna to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, mikrobiologii, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, farmacji oraz w wielu gałęziach przemysłu.

Czego uczy się na biotechnologii medycznej?

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii medycznej jest:

  • zdobycie wymaganej liczby punktów ECTS
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu biotechnologii medycznej, zapoznanie z technikami molekularnymi stosowanymi w diagnostyce medycznej, terapiach celowanych, produkcji i testowaniu leków oraz metodami bioinformatycznymi niezbędnymi w planowaniu i badaniu substancji biologicznie czynnych.

Działalność studencka

Aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy biologicznej ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię i biologię molekularną.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do samodzielnego planowania badań i krytycznej analizy wyników. Ponadto absolwenci są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Mają możliwość zatrudnienia w przemyśle farmaceutycznym, instytutach badawczych, ośrodkach prowadzących badania kliniczne oraz innych gałęziach przemysłu związanych z ochroną zdrowia. Absolwent jest przygotowany do komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2+ co umożliwia mu podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Co wyróżnia biotechnologię medyczną na UO?

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii medycznej mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Możliwość kontynuowania nauki

Absolwenci II stopnia kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do studiów III stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biotechnologia medyczna można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

tel. (77) 401 60 47

E-mail:

mpiechaczek@uni.opole.pl

pawel.kudrys@uni.opole.pl

agola@uni.opole.pl

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Uprawnienia zawodowe:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu biotechnologii medycznej, zapoznanie z technikami molekularnymi stosowanymi w diagnostyce medycznej, terapiach celowanych, produkcji i testowaniu leków oraz metodami bioinformatycznymi niezbędnymi w planowaniu i badaniu substancji biologicznie czynnych. Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Mają możliwość zatrudnienia w przemyśle farmaceutycznym, instytutach badawczych, ośrodkach prowadzących badania kliniczne oraz innych gałęziach przemysłu związanych z ochroną zdrowia. Absolwent jest przygotowany do komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2+ co umożliwia mu podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Biotechnologia medyczna zatwierdzono Uchwałą nr 194/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.. Program studiów określa Uchwała nr 44/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.. Aktualny program studiów jest zgodny z wymogami nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1668), a forma i treść zajęć dostosowane są do realizacji przypisanych im efektów uczenia się. Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień biologicznych, medycznych oraz środowiskowych. Kluczowe treści kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk ścisłych, nauk medycznych oraz w mniejszym stopniu do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl