Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, stacjonarne (9-KRK-BW-II-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy do najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Kadrę badawczo-dydaktyczną stanowi zespół  zaangażowanych  pracowników, teoretyków  oraz  praktyków (sędziów,  prokuratorów,  adwokatów,  radców prawnych, urzędników państwowych), którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale również zaszczepianie w studentach troski o dobro wspólne.

Pracę  naukowo-dydaktyczną  wspomagają: biblioteka wydziałowa, nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, sala rozpraw  oraz  Klinika Prawa, której celem jest udzielanie porad prawnych zainteresowanym mieszkańcom. 

Misją wydziału jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa, pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, dbałość  o  wysoki poziom kształcenia akademickiego  i  badań naukowych,  a  także rozwijanie inicjatyw prowadzących  do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Czego uczy się na bezpieczeństwie wewnętrznym 

Kształcenie w zakresie treści podstawowych:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Walka z przestępczością zorganizowaną
 • Infrastruktura krytyczna
 • Protokół dyplomatyczny

Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • Prawo dowodowe w postępowaniu karnym
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności UE
 • Obrona cywilna
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
 • Analiza informacji w bezpieczeństwie

Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4775 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4038 (studia niestacjonarne)

Działalność studencka 

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Na Wydziale aktywnie działają:

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole;
 • KN Constituo;
 • KN IusNet;
 • KN Kryminalistyki i Kryminologii;
 • KN Ordo Iuris;
 • KN Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”;
 • KN Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright”;
 • KN TEAL - The European & American Law;
 • KN Rynków Finansowych;
 • KN Securus;
 • Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji często zaangażowani są w działalność naukową i dydaktyczną, za co wielokrotnie są nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto podejmują wiele inicjatyw służących mieszkańcom regionu, angażując się w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki, chętnie zapraszają na prelekcje uczniów szkół średnich, a także organizują liczne certyfikowane warsztaty, które pozwalają zdobywać nowe kompetencje społeczne.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia, będzie dysponował rozszerzoną wiedzą z obszaru nauk społecznych, w szczególności w zakresie zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i psychologicznych mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną pozwalającą na posługiwanie się nowoczesnymi metodami analitycznymi w procesie rozwiązywania złożonych problemów w sferze bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, w sytuacjach zagrożeń, co w efekcie pozwoli na wypracowanie optymalnego rozwiązania w danych warunkach działania.

Jednocześnie powinien przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz potrafić oszacować ryzyko związane z błędną oceną rzeczywistych zagrożeń. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i administracyjnych, w warunkach zagrożenia i stresu.

Absolwent powinien potrafić samodzielnie wykonać analizę zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sporządzić adekwatną dokumentację pozwalającą na przeprowadzenie badań szczegółowych, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników. Zdolność efektywnej analizy zagrożeń oraz umiejętność podejmowanie skutecznych działań ochronnych stanowi podstawową kompetencje charakteryzującą absolwenta studiów  drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zna zasady funkcjonowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz trafnie identyfikuje współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu. Na podstawie przeprowadzonej identyfikacji zagrożeń potrafi wskazać słabe punkty systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prognozować przyszłe jego zachowanie.

Powinien umieć prowadzić zespołowe badania naukowe, zgodnie  z obowiązującą w naukach społecznych metodologią badawczą, korzystać z profesjonalnego oprogramowania wspomagającego proces opracowania wyników badań naukowych, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania oraz proponować własne. Podjęte działania powinien potrafić uzasadnić i ponosić odpowiedzialność za ewentualne skutki swoich działań i podjęte decyzje, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zdobytą wiedzę i wykształcone umiejętności powinien potrafić wykorzystać  praktycznie w konfrontacji z rzeczywistymi sytuacjami i uwarunkowaniami mającymi wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Powinno to w efekcie pozwolić afibsolwentowi na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych.

Absolwenci pod względem merytorycznym powinni być przygotowani do pracy:

 • w organach administracji publicznej, w szczególności w jednostkachsamorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządekpubliczny;
 • w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych;
 • w administracji państwowej, samorządowej - z ukierunkowaniem na jednostkiorganizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych zabezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie);
 • w instytucjach oświatowych zajmujących się problemami bezpieczeństwawewnętrznego, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;
 • w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym do prowadzenia zajęćw zakresie kultury bezpieczeństwa, instytucjach zajmujących się poradnictwemi upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa personalnego, w tymergonomii i bezpieczeństwa pracy;
 • we własnych firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa. Absolwencipowinni postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzamin będzie odbywać się 11 lipca, 24 września oraz 27 września o godz. 10:00 w sali 2.8 przy ul. Katowickiej 87a

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Bezpieczeństwa wewnętrznego

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów przygotowany jest do pracy w administarcji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwa. Absolwent studiów posiada określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl