Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne (9-KRK-BW-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy do najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Kadrę badawczo-dydaktyczną stanowi zespół  zaangażowanych  pracowników, teoretyków  oraz  praktyków (sędziów,  prokuratorów,  adwokatów,  radców prawnych, urzędników państwowych), którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale również zaszczepianie w studentach troski o dobro wspólne.

Pracę  naukowo-dydaktyczną  wspomagają: biblioteka wydziałowa, nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, sala rozpraw  oraz  Klinika Prawa, której celem jest udzielanie porad prawnych zainteresowanym mieszkańcom. 

Misją wydziału jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa, pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, dbałość  o  wysoki poziom kształcenia akademickiego  i  badań naukowych,  a  także rozwijanie inicjatyw prowadzących do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Czego uczy się na bezpieczeństwie wewnętrznym

Kształcenie w zakresie treści podstawowych:

 • psychologii i socjologii
 • organizacji i zarządzania
 • nauki o państwie i prawie
 • bezpieczeństwa państwa
 • bezpieczństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej

Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych
 • kryminologii i kryminalistyki
 • zwalczania przestępczości
 • bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
 • bezpieczeństwa społecznego
 • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczania terroryzmu
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4025 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4026 (studia niestacjonarne)

Działalność studencka

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Na Wydziale aktywnie działają:

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole;
 • KN Constituo;
 • KN IusNet;
 • KN Kryminalistyki i Kryminologii;
 • KN Ordo Iuris;
 • KN Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”;
 • KN Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright”;
 • KN TEAL - The European & American Law;
 • KN Rynków Finansowych;
 • KN Securus;
 • Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji często zaangażowani są w działalność naukową i dydaktyczną, za co wielokrotnie są nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto podejmują wiele inicjatyw służących mieszkańcom regionu, angażując się w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki, chętnie zapraszają na prelekcje uczniów szkół średnich, a także organizują liczne certyfikowane warsztaty, które pozwalają zdobywać nowe kompetencje społeczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów  powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla  istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska  związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali  globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.

Dodatkowo absolwent powinien posiadać  podstawową wiedzę z

 • zakresu nauk społecznych,
 • praw człowieka,
 • zasad funkcjonowania państwa - jego ustroju i struktury,
 • zakresu podziału władzy w państwie,
 • zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, jego instytucji,  w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent studiów powinien również posiadać określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym , związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Administracja, Ekonomia, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03,

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzamin będzie odbywać się 11 lipca, 24 września oraz 27 września o godz. 10:00 w sali 2.8 przy ul. Katowickiej 87a

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bezpieczeństwa wewnętrznego

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów przygotowany jest do pracy w administarcji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwa. Absolwent studiów posiada określoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, związaną z umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi, pracy zespołowej czy komunikacji z otoczeniem.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl