Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Coaching filozoficzny > Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia

Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia (2-KRK-CF-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Coaching filozoficzny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz więcej czasu i środków przeznaczają na rozwój osobisty pracowników oraz relacje interpersonalne. Rośnie zapotrzebowanie na coachów, psychologów biznesu czy trenerów relacji interpersonalnych. Świat Zachodu odkrywa, że prawdziwym źródłem rozwoju nie jest bezduszna rywalizacja, lecz współpraca i odkrywanie twórczego potencjału jednostek. Studiowanie coachingu to wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesności.

Coaching filozoficzny to świadoma swoich filozoficznych źródeł nowoczesna metoda odkrywania wewnętrznych zasobów.

Co daje studiowanie Coachingu?

Absolwent uzyskuje atrakcyjny zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie sesji coachingowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów integracyjnych. Pozna oraz nauczy się stosować narzędzia pozwalające na skuteczne pokierowanie swoją osobistą karierą.

Oprócz Instytutu Psychologii naszej uczelni współpracujemy z Warszawską Akademią Filozoficznego Rozwoju Ego Eimi

Studia na kierunku coaching filozoficzny to intelektualna i duchowa przygoda. Ich celem jest zdobycie atrakcyjnego zawodu ale też osobisty rozwój i odkrywanie własnego potencjału. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, filozofowie, psycholodzy i coache z różnych instytutów naszego Uniwersytetu. Duża część zajęć będzie miała formę warsztatową.

Działalnośc studencka

W Instytucie Filozofii działają 3 koła: Studenckie Koło Filozofów Koło Naukowe Orientalistyki oraz Koło Medytacyjne studentów Coachingu.

Podczas spotkań Koła Filozofów analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne, odbywają się wykłady pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu. Koło organizuje wyjazdy studentów  na konferencje czy zjazdy naukowe, a także organizuje konferencje naukowe.


Koło Naukowe Orientalistyki skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożeniach i szansach  jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.


Koło Medytacyjne zbiera się raz w tygodniu na wspólnej medytacji i rozmowie. Celem tego Koła jest korzystanie z dobrodziejstw jakie przynosi regularnie praktykowana medytacja oraz rozwijanie kompetencji praktycznych związanych z medytacją. Wymiana doświadczeń oraz pogłębianie wiedzy na temat różnych dróg rozwoju świadomości.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent Coachingu filozoficznego może znaleźć zatrudnienie jako: coach, doradca filozoficzny, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy, trener biznesu, itp. Nabywa również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta.


Przykładowe miejsca pracy: korporacje, ośrodki rozwoju osobistego, poradnie zawodowe, świetlice, szkoły, hospicja.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Coaching filozoficzny może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filozofia, Nauki o rodzinie, Politologia, Stosunki międzynarodowe. Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Coaching filozoficzny można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (77) 452 74 90
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

28 sierpnia 2020

24 września 2020

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z coachingu filozoficznego

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których wymagane jest ukończenie studiów licencjackich.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku coaching filozoficzny jest osobą otwartą na innych ludzi, zdolną w twórczy sposób rozwiązywać problemy jakie rodzi coraz szybciej zmieniająca się rzeczywistość społeczna. Jest coachem świadomym swoich kompetencji, które pozwalają mu przełożyć język klasycznych teorii filozoficznych na nowoczesną praktykę coachingowo-terapeutyczną. Zna najważniejsze filozoficzne koncepcje człowieka oraz sposoby organizacji życia, takie jak stoicyzm czy epikureizm. Ma wiedzę w zakresie najważniejszych teorii etycznych i filozoficznych, potrafi zastosować je do rozwiązywania dylematów moralnych. Posiada biegłość w prowadzeniu rozmowy filozoficznej. Zna i potrafi stosować w praktyce zasady racjonalnego dialogu. Jest w stanie ukazać różnorodne możliwości rozumienia problemów egzystencjalnych. Uczy się holistycznego postrzegania życia, rozwija samoświadomość oraz inteligencję emocjonalną, rozumie złożoność procesów komunikacji interpersonalnej. Absolwent kierunku potrafi przeprowadzić profesjonalną sesję coachingową, z zastosowaniem najnowszych technik stosowanych w coachingu. Absolwent coachingu filozoficznego potrafi w sposób elastyczny zachować się na rynku pracy. Jest człowiekiem niezależnym i ugruntowanym w sobie, który zna swoje zasoby i potrafi z nich korzystać. Absolwent coachingu filozoficznego może znaleźć zatrudnienie jako: coach, doradca, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy itp. Nabywa również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta. Przykładowe miejsca pracy: korporacje, ośrodki rozwoju osobistego, poradnie zawodowe, poradnie filozoficzne, świetlice, szkoły, hospicja, domy spokojnej starości.

Standardy nauczania

Uchwała nr 141/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów
realizowanych w roku akademickim 2016/2017
Studia pierwszego stopnia: Coaching filozoficzny.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Efekty kształcenia

UCHWAŁA SENATU 2016-2020/49/2017 z dnia 25.05.2017. Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018. Efekty kształcenia zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl