Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia studia doktoranckie

Chemia studia doktoranckie (7-KRK-D-CH-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Opis

Studia doktoranckie w zakresie chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie chemii (analitycznej, tworzyw sztucznych, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, strukturalnej), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są, jako studia stacjonarne (bezpłatne), zgodnie zobowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wymagane dokumenty

- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

- kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich; w przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie przyjęta;

- kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

-dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub kopia z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

- informację o znajomości języków obcych;

- dokumentację dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji - jeśli takie kandydat posiada);

- życiorys;

- projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika samodzielnego wraz z deklaracją pełnienia przez niego funkcji opiekuna naukowego;

- jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w laboratorium chemicznym.

Terminy przyjmowania dokumentów: od 7 maja do 27 lipca oraz od 03 do 14 września 2018 r.

Terminy te dotyczą również dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii, pokój 110, w godzinach od 9:00 do 12:00, tel. 77 452 7102, e-mail: chemia@uni.opole.pl

Rozmowa kwalifikacyjna:

25.09.2018 roku, godz. 10.00, sala 112, Wydział Chemii

Kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, muszą złożyć komplet dokumentów do dnia 14.09.2018 roku.

Kandydaci, którzy w tym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreśleni z listy kandydatów

Termin ogłoszenia wyników: do 30.09.2018 roku;

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

indywidualne konto kandydata w systemie IRK;

strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl