Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne

Chemia, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne (7-PRK-CH-S.M.15)

II stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

*** REKRUTACJA NA TE STUDIA NA SEMETR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

BĘDZIE MOŻLIWA W GRUDNIU 2021

Opis ogólny

Chemiaw Opolu  ma już ponad 50-letnią tradycję.

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką naukowo-dydaktyczną, która posiada pełne prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia (Awanse Naukowe).

Podejmując studia na kierunku Chemia uzyskuje się wiedzę i umiejętności z obszaru nauk ścisłych, o charakterze uniwersalnym. Oznacza to, że absolwent może wykorzystać je podejmując pracę na całym świecie. Jest to szczególnie ważne w czasach postępującej globalizacji, gdzie powszechna staje się nie tylko wymiana handlowa pomiędzy krajami, ale również przepływ specjalistów i zatrudnienie w innym kraju, w szczególności w obszarze Unii Europejskiej.

Nauki chemiczne zajmują w tym aspekcie centralne miejsce, dając wiedzę wykorzystywaną w wielu dziedzinach życia i gospodarki, takich jak: fizyka, inżynieria, materiałoznawstwo, elektronika, medycyna, toksykologia, biochemia, farmacja, dietetyka, analityka, kryminalistyka, prawo czy ekonomia. Studiując kierunki chemiczne absolwent może stosunkowo łatwo kierować swoją dalszą karierą wybierając specjalizację od nauk ścisłych poprzez nauki przyrodnicze i medyczne.

Sylwetka Absolwenta - Chemia

Opis ogólny

Absolwent kierunku Chemia posiada ogólną wiedzę i umiejętności w dziedzinie nauk chemicznych, jak również niezbędne podstawy ogólnie z obszaru nauk ścisłych, matematyki i fizyki, w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim. Uniwersalna wiedza i  umiejętności umożliwią absolwentowi dobre dopasowanie się do wymogów rynku pracy. Będą również stanowiły bodziec to zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy.

Absolwent kierunku Chemia będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych, specjalistycznych placówkach administracji i służb państwowych. Jest również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, zarówno na kierunku Chemia jak i kierunkach pokrewnych.

Opis szczegółowy

Podstawową wiedzę z obszaru nauk ścisłych (tzw. nauk podstawowych) w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim absolwent nabywa podczas realizacji przedmiotów uzupełniających i rozszerzających wiedzę chemiczną zdobytą na pierwszym stopniu studiów.

Zasadniczą wiedzę z dziedziny nauk chemicznych absolwent osiąga podczas realizacji takich przedmiotów, jak: spektroskopia, spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, chemia i technologia poliolefin, polimery żyjące i sterowane, tworzywa sztuczne do celów medycznych, fizykochemia polimerów, krystalografia, analiza instrumentalna.

Absolwent zdobędzie wiedzę, która pozwoli na prawidłowe zrozumienie procesów chemicznych tak, aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do sposobu wytwarzania wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy chemicznej, jak również metod i technik charakteryzowania powstających produktów.

Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne absolwent potrafi wykorzystywać w zakresie syntezy, charakteryzowania i analizy związków chemicznych, bezpiecznego ich stosowania oraz do interpretacji zjawisk przyrodniczych. Realizowane przedmioty dają wiedzę przydatną w rozwijającym się rynku nowoczesnych materiałów, skupiającym się na otrzymywaniu, przetwarzaniu oraz utylizacji materiałów, w szczególności tworzyw sztucznych.

Analiza instrumentalna daje umiejętność przeprowadzania standardowych procedur związanych z użyciem aparatury wykorzystywanej w laboratoriach. 

Kurs w języku nowożytnym, kurs ogólnouczelniany, niezwiązane z kierunkiem studiów dają umiejętność komunikowania się w języku obcym na poziomie biegłości B2.

Finalnie, przedmioty: Pracownia magisterska, Seminarium magisterskie, Przygotowanie pracy i egzaminu dyplomowego dają umiejętność prezentowania zagadnienia lub materiału naukowego w formie pisemnej i ustnej specjalistom w dziedzinie chemii, co stanowi istotny element realizacji pracy magisterskiej oraz przygotowują absolwenta do podjęcia dalszych studiów na III stopniu lub pracy w zawodzie chemika (dodatkowe infomacje dostępne są w zakładce programy studiów).

Co można robić po tych studiach?

Większość absolwentów podejmuje pracę w laboratoriach chemicznych zakładów przemysłowych oraz mniejszych firm. Dotyczy to nie tylko regionu Opolszczyzny, ale również całego kraju oraz zagranicy - głównie obszaru Unii Europejskiej.

Część absolwentów znajduje zatrudnienie w specjalistycznych placówkach (inspektoratach) administracji państwowej. Kolejna grupa wiąże swoją karierę zawodową ze służbami państwowymi jak: Policja, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Graniczna. Porównywalna liczba pracuje w placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych, szczególnie po studiach III stopnia (doktoranckich), zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych można również wykonywać zawód nauczyciela. We wszystkich wymienionych przypadkach absolwenci pełnią funkcje specjalistów, a w dalszej perspektywie obejmują kierownicze stanowiska.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UO?

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego ma ugruntowaną pozycję na Opolszczyźnie, kształci od ponad 50 lat absolwentów zajmujących szereg kluczowych stanowisk w zakładach pracy oraz administracji państwowej.

Wyremontowany, unowocześniony, dobrze wyposażony budynek oferuje zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności. Stosunkowo nieduży Wydział Chemii jest dostosowany do potrzeb regionu, co stanowi jego zaletę.

Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są indywidualnie przez studenta, przez co wzrastają jego umiejętności oraz samodzielność. Istotny jest również dostęp studenta do specjalistycznego sprzętu, szczególnie podczas pracy dyplomowej, oraz zdobywanie umiejętności jego obsługi, co jest istotne podczas poszukiwania pracy.

Relatywnie mała liczba studentów oraz nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii pozwala na indywidualne podejście do studenta i sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Dobry kontakt z nauczycielami jest szczególnie istotny przy wyborze promotora oraz realizacji pracy dyplomowej. Kadra, w większości samodzielni pracownicy naukowi, składa się ze specjalistów publikujących swoje prace w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prace dyplomowe (licencjata, magistra) są najczęściej wplecione w tok prowadzonych badań. Często, przy odpowiednim wkładzie pracy, studenci są współautorami prac naukowych, co potwierdza jakość uzyskanego dyplomu i daje poczucie własnej wartości.

Znaczna część kadry pochodzi z Opolszczyzny. Wywodzą się często z małych miast i wsi, są emocjonalnie i kulturowo związani z regionem, co znacznie ułatwia im kontakt ze studentami wywodzącymi się z podobnych środowisk.

Wydział jest otwarty na współpracę krajową i zagraniczną. Studenci korzystają z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Działalność studencka

IPS
Dla studentów wykazujących szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wydział Chemii ma podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami w Europie (Lund, Wiedeń, Girona, Dijon, Ferrara, Lecce, Sint-Lieven, Mainz). W ostatnich latach, w każdym roku akademickim z tej formy studiów korzysta kilku studentów.

Stypendia Ministra
Studenci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną). Studenci chemii prawie co roku uzyskują stypendia Ministra.

Koło Naukowe
Studenci biorą aktywny udział w pracach Koła Naukowego Chemików „Koronan”. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczą w Szkołach Chemii i Letnich Warsztatach Chemicznych. KNCh bierze czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki, cyklicznych pokazach dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Organizują również szereg imprez społeczno-kulturalnych.

Praca Naukowa
Studenci uczestniczą w pracach badawczych jednostek Wydziału. Co roku są też współautorami kilku publikacji i komunikatów konferencyjnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma ugruntowaną wiedzę z chemii, biegłość w obszarze chemii polimerów oraz zna metodologię rozwiązywania problemów naukowych. Zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku chemia zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012. Program studiów określono Uchwałą nr 32 (protokół) Rady Wydziału Chemii z dnia 12.04.2012

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl