Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dietetyka > Dietetyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Dietetyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (14-PRK-DIE-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne


Dietetyka zostaje przypisana do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Dietetyk jest specjalistą do spraw zdrowia obok takich zawodów jak: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta i inni.

Dietetyka ma charakter interdyscyplinarny obejmuje ona poznanie z zakresu nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych, a mianowicie:

  • anatomię i fizjologię człowieka,
  • teorie, zasady i prawa fizyki, biochemii, chemii żywności i bromatologii,
  • kulturowe i społeczne uwarunkowania wpływające na sposób odżywiania się społeczności różnych regionów świata i w różnych okresach historycznych oraz implikacje tego na współczesną wiedzę dietetyczną z uwzględnieniem wiedzy z dziedziny psychologii i socjologii potrzebnych do utrzymania zdrowia i jego ochrony poprzez właściwe odżywianie, elementy antropologii biologicznej, biometrię, elementy medycyny- zmiany patologiczne i związane z nimi cechy kliniczne stanów napotykanych powszechnie przez dietetyków, w tym zwłaszcza chorób dietozależnych i cywilizacyjnych.

Co można robić po tych studiach?


Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu dietetyka w szczególności do prowadzenia żywienia osób zdrowych, prowadzenia leczenia dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania a także właściwego odżywiania dzieci zdrowych i chorych.

Absolwenci zdobyć mają wiedzę umożliwiającą im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Dietetyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na: - planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, - planowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, - ocenę stanu odżywienia, - zapobieganie chorobom żywieniowo-zależnym, - ocenę wpływu choroby na stan odżywienia, - ocenę wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, - kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, - prowadzenie edukacji żywieniowej, - organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu odżywienia pacjentów, - obsługę specjalistycznych dietetycznych programów komputerowych wspomagających racjonalny model żywienia. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, w organizacjach konsumenckich, oraz do prowadzenia własnej działalności w zakresie poradnictwa żywieniowego oraz żywienia zbiorowego.

Efekty kształcenia

Studia zostały zrealizowane zgodnie z efektami uczenia się określonymi w programie studiów, który zatwierdzono uchwałą nr 13 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu kształcenia dla kierunku Dietetyka na studiach pierwszego stopnia.
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
- uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów,
- uzyskanie 180 punktów ECTS w trakcie 6 semestrów studiów,
- zaliczenie praktyki przewidzianej programem studiów w wymiarze 700 godzin,
- osiągnięcie umiejętności językowych z godnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2,
- pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.
W przypadku, gdy plan studiów przewiduje pracę dyplomową, ostateczny wynik studiów stanowi sumę:
- ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do systemu USOS;
- ¼ oceny pracy dyplomowej,
- ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

a) Praktyki wstępne w szpitalu - 150 godzin,
b) Praktyki z zakresu żywienia dzieci (w szpitalu/ żłobku/ przedszkolu/ szkole) – 150 godzin,
c) Praktyki w poradni dietetycznej lub chorób metabolicznych – 160 godzin
d) Praktyki w szpitalu dla dorosłych – 150 godzin,
e) Praktyki w placówkach opieki społecznej – 60 godzin,
f) Praktyki z technologii potraw – 30 godzin.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl