Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia stacjonarne licencjat - specj. International Business

Ekonomia stacjonarne licencjat - specj. International Business (4-PRK-E.IB-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

About the Programme

The Bachelor’s Programme in International Business provides specific knowledge, tools and experience required to become a successful international business leader. During this programme a person will gain complex knowledge of economics, finance and business leadership of inter- and multinational enterprises.

Advantages of the Programme

Our students are provided with business and intercultural skills essential for leading and managing inter- and multinational companies and organization. They get to know different approaches to conducting business and the formalities accompanying them.

Work Opportunities and Further Education Options

Having graduated from the International Business programme, one can take up work in international and multinational enterprises or international agencies of public entities. They can be employed in the field of marketing, finance, banking or trade and perform business analysis. The graduate of International Business can apply for MA studies at any European university.
The full programme of the study can be found
here.

Tuition fee

Tuition fee for students amounts to 6800 PLN per academic year.

Contact

For general information and enquiries please contact:
International Students Office
Grunwaldzka 31, 45-054 Opole
tel. +48-77-452 72 92/96
e-mail: hello@uni.opole.pl
web: studies.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z ekonomii

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi rozwiązywać problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych i prowadzenia polityki gospodarczej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wykorzystując przy tym między innymi metody ilościowe i narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej. Posiada niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języka obcego. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w działach finansowych, księgowych, marketingowych, sprzedażowych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym międzynarodowych, w instytucjach administracji państwowej, a także w jednostkach badawczych. Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Ekonomia zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz dotyczące ich metody i teorie ekonomiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru ekonomii;
- teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
- cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami
Ekonomicznymi
- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- treści związane z wybraną specjalnością ekonomiczną

Absolwent/ka kierunku Ekonomia potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomicznych, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- analizować i prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod
i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów ekonomia
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu ekonomii
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu kategorii ekonomicznych
- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym
dotyczącym zjawisk ekonomicznych oraz dyskutować o nich
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia

Absolwent/ka kierunku Ekonomia ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy ekonomicznej i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez
wybraną specjalność ekonomiczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl