Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia stacjonarne magisterskie - specj. Sustainable Development

Ekonomia stacjonarne magisterskie - specj. Sustainable Development (4-PRK-E.SD-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

About the programme

This MA program is aimed at creating a community of responsible business leaders that are aware of the need for more sustainable solutions in socio-economic life. Candidates will have a great opportunity to learn the theory which enables a real shift towards sustainability, to acquire skills and capabilities to run more sustainable businesses, as well as to support the idea of sustainable development in other significant ways.

Advantages of programme

Graduates will become effective leaders focused on social and environmental responsibility leading to a sustainable future. Our MA programme will help you acquire the specialised knowledge, professional attitude, and skills needed to become a first-class leader in sustainable business or in professional organisations working in sustainable development.

Work opportunities and furher education options

The MA programme prepares students to work in an economic environment, however, in different and variety of sectors, including not only SMEs or large international companies, but NGOs, public institutions, local and central government agencies etc. as well.

The graduates of the Sustainable Development Master’s Programme at the University of Opole can further their education at any university that offers a PhD programme in Economics. Alternatively, they can take up master’s studies in business administration (MBA).

The full programme of the study can be foundhere.

Tuition fee

Tuition fee for students amounts to 6800 PLN per academic year.

Contact

For general information and enquiries please contact:
International Students Office
Grunwaldzka 31, 45-054 Opole
tel. +48-77-452 72 92/96
e-mail: hello@uni.opole.pl
web: studies.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia studiów drugiego stopnia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętność wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania różnych projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Posiada wiedzę potrzebną do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego a także wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 21.03.2017 r.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Ekonomia zna i rozumie:
- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz dotyczące ich metody i teorie ekonomiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, tworzące jej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy z obszaru ekonomii
- główne trendy rozwojowe ekonomii
- w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla ekonomii oraz kierunku ich rozwoju, a także
zaawansowaną metodologię badań
- w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
- w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych i społecznych
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami ekonomicznymi
- zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- treści związane z wybraną specjalnością ekonomiczną

Absolwent/ka kierunku Ekonomia potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomicznych, oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- analizować, prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów ekonomia
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia, w odniesieniu do wybranych kategorii ekonomicznych
- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
- prowadzić debatę
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii
- kierować pracą zespołu
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia

Absolwent/ka kierunku Ekonomia ma gotowość do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez
wybraną specjalność ekonomiczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl