Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia niestacjonarne magisterskie

Ekonomia niestacjonarne magisterskie (4-PRK-N-E-M-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Skrót informacji o rekrutacji

Od 2 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)

Od 1 września  dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego (ul.Ozimska 46a, p.2)
Rozpoczęcie rejestracji kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji - 24 lipca 2021
Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej
DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej (PL/EN)
3. kserokopia świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu

 JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, MOŻE TO ZROBIĆ ZA CIEBIE OSOBA UPOWAŻNIONA.UPOWAŻNIENIE POBIERZ TUTAJ

 OBSERWUJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

EKONOMIA

Zapraszając Państwa do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków podjęli atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą. Działają w samorządach różnych szczebli, w organizacjach, stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach.

Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

Czego uczy się na ekonomii?

Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy ekonomicznej realizującej zagadnienia z zakresu ekonomii menedżerskiej, makroekonomii, ekonomii matematycznej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii międzynarodowej, rynków finansowych, rachunkowości, gospodarowania kapitałem ludzkim, statystyki, ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych, a także z przedmiotami specjalizacyjnymi oraz fakultatywnymi. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wybór modułów oferowanych na kierunku Ekonomia.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Moduły na drugim stopniu (od II semestru):

  • Analityka gospodarcza
  • Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji
  • Zrównoważony rozwój

Co można robić po tych studiach?

Absolwentkierunku Ekonomia uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie ekonomii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi prowadzić analizy ekonomiczne procesów zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych ekonomicznych pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami oraz organizacji w przedsiębiorstwach. Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych. Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie, umie tworzyć i wdrażać strategie działania firmy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe), może również podjąć własną działalność gospodarczą, a także prowadzić pracę naukowo-badawczą.

Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać:

  • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
  • Dyrektorami banków,
  • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach,
  • Naukowcami i nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego),
  • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego. 

Opłaty za studia

Wysokość opłat i sposób płatności określony został w Zarządzaniu Rektora UO, którego treść znajduje się tutaj

Więcej o kierunku Ekonomia dowiesz sięTUTAJ

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec, email: adembicka@uni.opole.pl

Marlena Jaworska, email: marlena.jaworska@uni.opole.pl

Paulina Broll, email: paulina.broll@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. 734 641 628,  (77) 401 69 12,

www.we.uni.opole.pl

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 16:00

tel. 734 641 628

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia studiów drugiego stopnia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętność wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania różnych projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Posiada wiedzę potrzebną do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego a także wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 21.03.2017 r.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Ekonomia zna i rozumie:
- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz dotyczące ich metody i teorie ekonomiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, tworzące jej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy z obszaru ekonomii
- główne trendy rozwojowe ekonomii
- w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla ekonomii oraz kierunku ich rozwoju, a także
zaawansowaną metodologię badań
- w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
- w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych i społecznych
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami ekonomicznymi
- zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- treści związane z wybraną specjalnością ekonomiczną

Absolwent/ka kierunku Ekonomia potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomicznych, oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- analizować, prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów ekonomia
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia, w odniesieniu do wybranych kategorii ekonomicznych
- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
- prowadzić debatę
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii
- kierować pracą zespołu
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia

Absolwent/ka kierunku Ekonomia ma gotowość do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez
wybraną specjalność ekonomiczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl