Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia stacjonarne licencjat

Ekonomia stacjonarne licencjat (4-PRK-S-E-L-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Skrót informacji o rekrutacji

Od 2 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Od 1 września  dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego (ul.Ozimska 46a, p.2)
Rozpoczęcie rejestracji kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji - 24 lipca 2021
Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej
DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej (PL/EN)
3. kserokopia świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu

 JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, MOŻE TO ZROBIĆ ZA CIEBIE OSOBA UPOWAŻNIONA.UPOWAŻNIENIE POBIERZ TUTAJ

 OBSERWUJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

EKONOMIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Zapraszając Maturzystów do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków podjęli atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą. Działają w samorządach różnych szczebli, w organizacjach, stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach.

Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

Czego uczy się na EKONOMII?

Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz nauk pokrewnych realizującej zagadnienia z zakresu: mikroekonomii i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej i gospodarczej, finansów i rachunkowości, zarządzania, analizy ekonomicznej, prawa, matematyki, technologii informacyjnych, statystyki, ekonometrii. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wybór modułów oferowanych na kierunku Ekonomia.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Moduły na pierwszym stopniu (do wyboru od II roku):

 • Analiza rynku
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka i społeczeństwo
 • Gospodarka miejska i regionalna

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Ekonomia uzyskuje tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi prowadzić analizy ekonomiczne procesów zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych ekonomicznych pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami oraz organizacji w przedsiębiorstwach. Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych. Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację danego podmiotu oraz jego otoczenie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe). Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto posiada umiejętność poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języków obcych.

 • Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać:
 • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • Dyrektorami banków,
 • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach,
 • Naukowcami i nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego),
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

Działalność studencka

Studenci kierunku Ekonomia działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Studenckim Kole Naukowym Aurum, Kole Naukowym Rachunkowości oraz w Kole Naukowym Logistyki "LogPoint", dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Mają możliwość publikowania wyników swoich prac badawczych w Studenckich Zeszytach Naukowych. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

oUniversity of Rijeka, Chorwacja/Croatia

oMoravska Vysoka Skola Olomouc, Czechy/Czech Republic

oVSB Technical University of Ostrava, Czechy/Czech Republic

oUniversity of Ioannina, Grecja/Greece

oUniversity of Patras (former Western Greece University of Applied Sciences)

oUniversidade da Coruna, Hiszpania/Spain

oUniversidad de Cordoba, Hiszpania/Spain

oUniversidad Europea del Atlantico, Hiszpania/Spain

oVilnius University, Litwa/Lithuania

oAlytaus Kolegija University of Applied Sciences, Litwa/Lithuania

oISMA University, Łotwa/Latvia

oSt. Clement of Ohrid University of Bitola, Macedonia Północna/North Macedonia

o‘Goce Delcev’ University of Stip, Macedonia Północna/North Macedonia

oUniversity of Malta, Malta

oTrier University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

oHochschule Zittau/Görlitz, University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

oPFH Private Hochschule Göttingen, Private University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

oUniversität Potsdam, Niemcy/Germany

oWestsächsische Hochschule Zwickau, Niemcy/Germany

oUniversity of  Beira Interior, Portugalia/Portugal

oUniversity of Evora, Portugalia/Portugal

oConstantin Brancusi University of Targu-Jiu, Rumunia/Romania

oStefan Cel Mare University of Suceava, Rumunia/Romania

oUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu, Rumunia/Romania

oCukurova University, Turcja/Turkey

oOkan University, Turcja/Turkey

oSelcuk University, Turcja/Turkey

oGiresun University, Turcja/Turkey

oSapienza University of Rome, Włochy/Italy

oUniversita degli Studi di Perugia, Włochy/Italy 

oUniversity of Foggia, Włochy/Italy

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia. Może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Ekonomia, Zarządzanie,  Język biznesu, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Więcej o kierunku Ekonomia dowiesz sięTUTAJ

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z ekonomii

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi rozwiązywać problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych i prowadzenia polityki gospodarczej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wykorzystując przy tym między innymi metody ilościowe i narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej. Posiada niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języka obcego. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w działach finansowych, księgowych, marketingowych, sprzedażowych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym międzynarodowych, w instytucjach administracji państwowej, a także w jednostkach badawczych. Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Ekonomia zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz dotyczące ich metody i teorie ekonomiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru ekonomii;
- teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
- cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami
Ekonomicznymi
- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- treści związane z wybraną specjalnością ekonomiczną

Absolwent/ka kierunku Ekonomia potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomicznych, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla ekonomii
- analizować i prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod
i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów ekonomia
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu ekonomii
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu kategorii ekonomicznych
- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym
dotyczącym zjawisk ekonomicznych oraz dyskutować o nich
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia

Absolwent/ka kierunku Ekonomia ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy ekonomicznej i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez
wybraną specjalność ekonomiczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl