Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (8-PRK-EART-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych: winda, platformy schodowe, toalety. 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (sztuka współczesna, teoria kultury, wybrane zagadnienia z krytyki artystycznej),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: siatka programu studiów 

Sylwetka absolwenta

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych. Świadomie i aktywnie uczestniczy we współczesnej kulturze. Potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi też komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach magisterskich może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych.

Absolwent może podejmować pracę w charakterze:

 • samodzielnego artysty plastyka,
 • projektanta graficznego,
 • edytora tekstu i obrazu ruchomego,
 • animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.)
 • inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia. 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.

Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.
 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych można uzyskać w Sekretariacie i Dziekanacie Wydziału Sztuki:
ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58; (77) 40 300 59 
e-mail: sztuka@uni.opole.pl; alubczynska@uni.opole.pl; malgorzata.latacz@uni.opole.pl
 
Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne
Strona internetowa kierunku: www.sztuka.uni.opole.pl 

Terminy rekrutacyjne

Dla I tury naboru na II stopień studiów

19.04.2021-16.07.2021 rejestracja kandydatów i wpłacania opłaty rekrutacyjnej

13.07.2021 (wtorek) egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców

16.07.2021 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

19.07.2021 (poniedziałek) godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio

20.07.2021 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

29.07.2021 ogłoszenie listy przyjętych na studia

Dla II tury naboru na II stopień studiów

19.07.2021-rozpoczęcie rejestracji kandydatów i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej

14.09.2021(wtorek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio. Portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

21.09.2021(wtorek) egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców

24.09.2021 (piątek) godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio.

24.09.2021 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

11.10.2021 ostateczny termin zakończenia rekrutacji

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na II stopień studiów

21.07.2021 – 27.07.2021 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 12.00 w sobotę.

28.07.2021do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na II stopień studiów

25.09.2021 - 10.10.2021 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium w Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
Magisterium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze zarówno artystycznym jak i użytkowym. W ramach specjalności student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Kreatywnie wykorzystuje potencjał zapisu cyfrowego w kontekście obrazów zarówno statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczenie pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętność tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Sprawnie posługuje się najnowszą, dostępną na rynku, technologią w pełni wykorzystując jej możliwości. Potrafi odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala mu na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu. Absolwent może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz w charakterze: - edytora tekstu i obrazu ruchomego, - animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.), - nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych, (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), - inicjatora zarządzającego projektami w kulturze, - samodzielnego artysty plastyka, animatora twórczości plastycznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 2-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 2-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl