Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (8-PRK-EART-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki. 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologii kultury),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: siatka programu studiów 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.
Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

Działalność studencka

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Wydział Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.
Współpracujemy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Universitat de Barcelona (Hiszpania)
 • Universidade do Porto (Portugalia)
 • Accademia Di Belle Arti Di Carrara (Włochy)
 • Hochschule Trier (Niemcy)
 • Ostarvska Univerzita (Czechy)
 • Silesian University of Opava (Czechy)
 • Mimar Sinan Fine Arts University (Stambuł, Turcja)
 • Eskisehir Osmangazi Universitesi (Turcja)
 • Hasan Kalyoncu University (Gaziantep, Turcja)
 • Goce Dolcev University of Stip (Macedonia) 

Stypendia Ministra
Studenci Wydziału Sztuki mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną).

Akademickie Koło Naukowe

Przy Wydziale Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.
Można też kontynuować naukę na II stopniu studiów (dwuletnie studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu: magister sztuki)

Szczegółowe informacje o studiach można także uzyskać w sekretariacie i dziekanacie Wydziału Sztuki:
ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58; (77) 40 300 59
e-mail: sztuka@uni.opole.pl; kpolak@uni.opole.pl; malgorzata.latacz@uni.opole.pl; lub na stronie interenowej Wydziału Sztuki: www.sztuka.uni.opole.pl 

Studenci niepełnosprawni

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz niepełnosprawnościami. Wyposażony jest w szybką windę, platformy schodowe i toalety dla niepełnosprawnych. Zajęcia nie wymagają od uczestnika długotrwałego wysiłku fizycznego. Nie wiążą się one z przebywaniem w specyficznych warunkach środowiska, takich jak: np. jaskinie, góry, lasy, głębokie wykopy, itp. Na wybranym kierunku nie przewiduje się licznych oraz długotrwałych wyjazdów poza obręb uczelni. Aby dotrzeć do pracowni artystycznych i sal wykładowych nie ma konieczności pokonywania schodów. W budynku jest winda, która dociera na wszystkie piętra. 

Terminy rekrutacyjne

Dla I tury naboru na I stopień studiów

20.04.2023 - rozpoczęcie rejestracji kandydatów

11.07.2023 (wtorek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

13.07.2023 (czwartek) godzina 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio

19.07.2023 (środa) ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

do 31.07.2023 ogłoszenie listy przyjętych na studia

Dla II tury naboru na I stopień studiów

01.08.2023 - rozpoczęcie rejestracji kandydatów

14.09.2023 (czwartek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 

Portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

20.09.2023 (środa) godzina 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio

22.09.2023 (piątek) do godziny 15:00 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w dziekanacie lub sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.16 lub 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na I stopień studiów

21.07.2023 – 26.07.2023 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

26.07.2023do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na I stopień studiów

22.09.2023 - 28.09.2023 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: tel. +48 77 452 7496, +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9  45-054 Opole 

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych i nowoczesnego nauczyciela po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym. Absolwent potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych. Absolwent może podejmować pracę w charakterze: - edytora tekstu i obrazu ruchomego, - animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.), - nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), - inicjatora zarządzającego projektami w kulturze, - samodzielnego artysty plastyka, animatora twórczości plastycznej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 1-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012 dla studiów 1-go stopnia. Program Studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl