Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology > English Philology - Full Time MA

English Philology - Full Time MA (1-KRK-EP-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku English Philology posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i – w zależności od wybranej dyscypliny naukowej – jest znawcą literatury anglojęzycznej, zagadnień kulturowych angielskiego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, w instytucjach kulturalnych oraz sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Absolwent filologii angielskiej, który wybrał specjalizację nauczycielską, posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, pod warunkiem ukończenia kursu kształcenia pedagogicznego. Jednocześnie studia filologiczne II stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Brak standardów nauczania określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizowany jest program autorski. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na "zaliczenie bez oceny" jest uzyskanie wpisu "zaliczam" lub "zal" do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z "zaliczeniem na ocenę" jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. W trakcie ostatniego roku studiów student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej, a następie jej obrony z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu magisterskiego przed Komisją Wydziałową. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny pracy magisterskiej (25%) oraz oceny z egzaminu magisterskiego (25%).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl