Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology > English Philology - Practical Profile

English Philology - Practical Profile (1-KRK-EP-D3-PP)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii angielskiej profil praktyczny

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka studiów I stopnia na kierunku English Philology – profil praktyczny ukończył/a specjalność: Business English i specjalizację Business English in a manufacturing company. Ponadto posługuje się swobodnie językiem angielskim na poziomie C1. Dodatkowo nabył/a wiedzę z ogólnej znajomości literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent/ka dysponuje również wiedzą z sektora biznesowego i potrafi komunikować się w kontekście biznesowym wymagającym znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w zgodzie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci, którzy uzyskają tytuł licencjata ze specjalizacji Business English in a manufacturing company są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych, gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są zdolności analityczne i organizacyjne, a także wiedza z zakresu techniki, podstaw ekonomii i informatyki. Absolwent/ka znajdzie zatrudnienie w działach zajmujących się planowaniem, zarządzaniem produkcją i projektami czy logistyką. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych czy administracyjnych.

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Efekty kształcenia

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl