Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology > English Philology - Full Time BA

English Philology - Full Time BA (1-KRK-EP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z English Philology

Dalsze studia:

- absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii angielskiej (English Philology) posiada przygotowanie ogólno humanistyczne. Cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W zależności od wyboru specjalności, studia dają odpowiednio możliwość pracy w języku angielskim (np. w wydawnictwach, biurach podróży, instytucjach kultury), pracy w dwóch językach (angielskim na poziomie C1 i hiszpańskim na poziomie B2) lub zapewniają podstawowe przygotowanie do pracy tłumacza. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Efekty kształcenia

Absolwent filologii angielskiej (English Philology) posiada przygotowanie ogólno humanistyczne. Cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W zależności od wyboru specjalności, studia dają odpowiednio możliwość pracy w języku angielskim (np. w wydawnictwach, biurach podróży, instytucjach kultury), pracy w dwóch językach (angielskim na poziomie C1 i hiszpańskim na poziomie B2) lub zapewniają podstawowe przygotowanie do pracy tłumacza. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl