Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology > English Philology - Part Time MA

English Philology - Part Time MA (1-KRK-EP-W2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku English Philology posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i – w zależności od wybranej dyscypliny naukowej – jest znawcą literatury anglojęzycznej, zagadnień kulturowych angielskiego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, w instytucjach kulturalnych oraz sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Absolwent filologii angielskiej, który wybrał specjalizację nauczycielską, posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, pod warunkiem ukończenia kursu kształcenia pedagogicznego. Jednocześnie studia filologiczne II stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia Absolwent/ka Filologii angielskiej studiów II stopnia ukończył/a specjalizację Językoznawstwo stosowane. W ramach programu studiów Absolwent/ka zrealizował/a pełny blok psychologiczno-pedagogiczny oraz blok metodyczny, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Brak standardów nauczania określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizowany jest program autorski. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na "zaliczenie bez oceny" jest uzyskanie wpisu "zaliczam" lub "zal" do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z "zaliczeniem na ocenę" jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. W trakcie ostatniego roku studiów student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej, a następie jej obrony z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu magisterskiego przed Komisją Wydziałową. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny pracy magisterskiej (25%) oraz oceny z egzaminu magisterskiego (25%).

Efekty kształcenia

Wiedza
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych; ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych; zna terminologię w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ,językoznawstwa lub przyswajania języka obcego na poziomie rozszerzonym; ma pogłębioną wiedzę o istocie i znaczeniu badań literaturoznawczych, kulturoznawczych, językoznawczych lub badań nad akwizycją języka wśród innych nauk akademickich; ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego, prowadzącą do specjalizacji; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub językoznawstwa z innymi obszarami humanistyki; ma uporządkowaną wiedzę o języku angielskim; zna zasady gramatyczno-leksykalne i stylistyczne języka angielskiego na poziomie C2, a także zasady doboru środków dla wyrażania określonych typów informacji; ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju, najważniejszych nowych osiągnięciach i podstawowych kwestiach spornych w zakresie językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą literaturoznawstwo, kulturoznawstwo lub językoznawstwo; posiada wiedzę o zaawansowanych metodach interpretacji zjawisk literackich, kulturowych lub językoznawczych właściwych dla poszczególnych epok i świadomość ich złożoności i historycznej zmienności; zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub językoznawstwa; zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zasady wynikające z prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; rozumie genealogię i historyczny rozwoju poszczególnych kategorii językoznawczych, literaturoznawczych lub kulturoznawczych w stopniu rozszerzonym; ma podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń; posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą instytucji i procesów kulturowych i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym.

Umiejętności
posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów i wniosków; posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów właściwych dla dyscypliny wybranego seminarium (językoznawstwo, literaturoznawstwo lub kulturoznawstwo); potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych; potrafi płynnie posługiwać się dyskursem akademickim w języku angielskim w mowie i piśmie; potrafi rozpoznać i opisać różne rodzaje wytworów kultury w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań; posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach; potrafi wyrazić własną opinię w języku angielskim w mowie i w piśmie, używając argumentów i stosując powiązania między nimi, odpowiednio do rodzaju wypowiedzi i odbiorców; potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa w języku angielskim; potrafi popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach; potrafi wygłosić w języku angielskim dłuższą prezentację o poprawnej strukturze dotyczącą tematyki wynikającej z zainteresowań zawodowych; posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku angielskim, właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa, z wykorzystaniem różnych źródeł, ujęć teoretycznych i technik pisarskich; potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku angielskim w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub językoznawstwa lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych; potrafi współpracować z zespołem w przygotowaniu prezentacji stanowiska w języku angielskim; potrafi używać języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze względną płynnością, poprawnością i efektywnością komunikacyjną w szerokim zakresie tematów ogólnych oraz z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; potrafi zrozumieć teksty ogólne w języku angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz ma odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające zrozumieć dyskursy językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa.

Kompetencje społeczne
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; jest pewny siebie w wypowiadaniu się w mowie i piśmie w języku angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; kształtuje własne poglądy w oparciu o zdobytą wiedzę szczegółową i ogólną; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; jest zorganizowany i sumienny w wykonywaniu pracy indywidualnej i pracy w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji swoich celów oraz wyznaczonych przez innych zadań; potrafi określić priorytety służące realizacji zadań związanych z poszukiwaniem i pogłębianiem wiedzy na wybrany temat; potrafi określić priorytety związane z pracą badawczą; dostrzega i formułuje problemy etyczne i kulturowe związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy; postępuje etycznie, poprzez zaznaczanie we własnych tekstach zapożyczeń z materiałów innych autorów; systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl