Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology > English Philology - Part Time BA

English Philology - Part Time BA (1-KRK-EP-W3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z English Philology

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Efekty kształcenia

Wiedza
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej; ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej; ma podstawową wiedzę na temat filozofii europejskiej w obszarze historyczno-problemowym i jej znaczeniu wśród nauk humanistycznych; zna podstawową terminologię w zakresie językoznawstwa oraz przyswajania języka obcego; zna podstawową terminologię literaturoznawczą i kulturoznawczą; posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą podstawowe koncepcje, nurty i sposoby ujmowania filozofii; ma podstawową wiedzę o istocie i znaczeniu badań językoznawczych oraz badań nad akwizycją języka; ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa wśród innych nauk akademickich; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa angielskiego; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu realioznawstwa angielskiego w kontekście powiązanych dyscyplin naukowych (geografia, historia, ekonomia, demografia, politologia); ma podstawową wiedzę o powiązaniach literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa z innymi obszarami humanistyki; ma uporządkowaną wiedzę o języku angielskim; zna zasady gramatyczno-leksykalne i stylistyczne języka angielskiego na poziomie C1, a także zasady doboru środków dla wyrażania określonych typów informacji; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju, najważniejszych nowych osiągnięciach i podstawowych kwestiach spornych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; posiada wiedzę o podstawowych metodach interpretacji zjawisk literackich i kulturowych właściwych dla poszczególnych epok i świadomość ich złożoności i historycznej zmienności; zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zasady wynikające z prawa autorskiego; rozumie genealogię i historyczny rozwoju poszczególnych kategorii językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych; posiada podstawową wiedzę dotyczącą instytucji i procesów kulturowych i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym; osiada podstawową wiedzę dotyczącą instytucji społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturalnych i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym krajów angielskiego obszaru językowego.

Umiejętności
posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów; posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów właściwych dla dyscypliny wybranego seminarium (językoznawstwo, literaturoznawstwo lub kulturoznawstwo); potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa; potrafi płynnie posługiwać się dyskursem akademickim w języku angielskim w mowie i piśmie; potrafi rozpoznać i opisać różne rodzaje wytworów kultury w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa angielskiego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków;
potrafi wyrazić własną opinię w języku angielskim w mowie i w piśmie, używając argumentów i stosując powiązania między nimi, odpowiednio do rodzaju wypowiedzi i odbiorców; potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w języku angielskim; potrafi wygłosić w języku angielskim zwięzłą prezentację o poprawnej strukturze dotyczącą tematyki wynikającej z zainteresowań zawodowych; posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku angielskim, właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, z wykorzystaniem różnych źródeł, ujęć teoretycznych i technik pisarskich; potrafi współpracować z zespołem w przygotowaniu prezentacji stanowiska i wystąpień publicznych w języku angielskim; potrafi używać języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze względną płynnością, poprawnością i efektywnością komunikacyjną w szerokim zakresie tematów ogólnych oraz z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; potrafi zrozumieć teksty ogólne w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz ma odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające zrozumieć dyskursy językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Kompetencje społeczne
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest pewny siebie w wypowiadaniu się w mowie i piśmie w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; kształtuje własne poglądy w oparciu o zdobytą wiedzę szczegółową i ogólną; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; jest zorganizowany i sumienny w wykonywaniu pracy indywidualnej i pracy w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji swoich celów oraz wyznaczonych przez innych zadań; potrafi określić priorytety służące realizacji zadań związanych z poszukiwaniem i pogłębianiem wiedzy na wybrany temat; potrafi określić priorytety związane z pracą badawczą; dostrzega i formułuje problemy etyczne i kulturowe związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa; posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tolerancję dla odmienności kulturowej innych krajów i narodowości; postępuje etycznie, poprzez zaznaczanie we własnych tekstach zapożyczeń z materiałów innych autorów; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy; ma świadomość znaczenia debaty w życiu publicznym; korzysta z różnych form przekazu artystycznego i kulturalnego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl