Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

English Philology (1-PRK-EP-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Nasz program studiów magisterskich oferuje możliwość rozwoju i pracy w pełnym wyzwań środowisku akademickim. Studia na kierunku English Philology na poziomie magisterskim, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 CEFR, obejmują pogłębienie wiedzy studentów w zakresie nauk humanistycznych w wybranych dyscyplinach naukowych. Studenci mogą podążać jedną z oferowanych ścieżek akademickich i pisać swoją pracę magisterską z następujących dyscyplin: Literaturoznawstwo / Kulturoznawstwo lub Językoznawstwo  / Translatoryka.

 Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Studia magisterskie na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

przyjazne i profesjonalne podejście nauczycieli akademickich wobec swoich uczniów

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology kończą studia wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanych kompetencji językowych, a także umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.  Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

  • biurach tłumaczeń
  • agencjach public relations
  • wydawnictwach
  • agencjach reklamowych
  • organizacjach zbierających fundusze
  • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
  • ośrodkach badawczych
  • wielu innych dziedzinach, które wymagają biegłej znajomości języka angielskiego 

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych ze zajomością języka angielskiego na poziomie C1.

Jednostka kwalifikacyjnaWaga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia1

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Philology ze specjalnością Translation Studies posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych założeń leżących u podstaw badań nad przekładem i ma dogłębne zrozumienie przekładoznawstwa jako interdyscypliny. Ma szczegółową wiedzę na temat pojęć analitycznych i metod badawczych, podejść i strategii przekładoznawstwa oraz potrafi je odpowiednio stosować. Potrafi wyszukiwać, analizować, wybierać, oceniać, syntetyzować i wykorzystywać informacje związane z tłumaczeniem poprzez konsultowanie akademickich i popularnych źródeł i narzędzi akademickich i popularnych, w tym elektronicznych, stosować techniki gromadzenia danych i tworzyć tłumaczenia wysokiej jakości. Potrafi płynnie i poprawnie komunikować, w mowie i piśmie, wyniki swoich badań dotyczących wybranych aspektów tłumaczenia, stosując konwencje i spójny styl prezentacji akademickiej (angielski dla celów akademickich, biegłość w języku angielskim C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Potrafi ustalać priorytety w swojej praktyce tłumaczeniowej i procedurach badawczych oraz z szacunkiem i konstruktywnie prowadzić dyskusje i współpracować z kolegami. Potrafi wyrazić uzasadnioną krytykę dotyczącą wybranych aspektów tłumaczenia, jest gotów do kreatywnego i skutecznego działania w stosunku do swojego projektu badawczego w pracy magisterskiej oraz jest świadomy obowiązków tłumacza. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy między innymi w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, w sektorach biznesu czy usług wymagających biegłej znajomości języka angielskiego i sprawnego tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Brak standardów nauczania określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizowany jest program autorski. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na "zaliczenie bez oceny" jest uzyskanie wpisu "zaliczam" lub "zal" do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z "zaliczeniem na ocenę" jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. W trakcie ostatniego roku studiów student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej, a następie jej obrony z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu magisterskiego przed Komisją Wydziałową. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny pracy magisterskiej (25%) oraz oceny z egzaminu magisterskiego (25%).

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji
Absolwent/ka kierunku English Philology zna i rozumie:
• pozycję i rolę nauk filologicznych oraz ich miejsce wśród nauk humanistycznych jak również stosowane w nich narzędzie analityczne i metodologiczne
• poszerzoną formalną terminologię i teorie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze
• rolę języka angielskiego jako środka poznawczego oraz narzędzia używanego podczas studiowania
• szeroki zakres metod analitycznych i interpretacyjnych odnoszących się do różnych wytworów kultury analizowanych w ramach studiowanych dyscyplin, z uwzględnieniem teorii i szkół badawczych z zakresu filologii angielskiej
• główne tendencje rozwojowe oraz dokonania w obrębie studiowanej dyscypliny
• rozbudowany zakres szczegółów dyskursu akademickiego w odniesieniu do studiowanej dyscypliny
• prawne, etyczne i językowe uwarunkowania swojej działalności zawodowej wynikającej ze studiowanej dyscypliny
• zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych wytworów kultury, w szczególności w zakresie filologii angielskiej

Absolwent/ka kierunku English Philology potrafi:
• stosować terminologię i zajmować stanowiska teoretyczne wynikające ze studiów anglistycznych w celu formułowania i rozwiązywania problemów lub realizowania zadań o charakterze formalnym i zawodowym
• być innowacyjnym w rozwiązywaniu skomplikowanych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i krytyczną interpretację zdobytej wiedzy
• odwoływać się do argumentów i formułować logiczne wnioski stosując właściwe metody i rozbudowane narzędzia, dostosowując je do nowych potrzeb a także rozwijając je od nowa
• czytać i tworzyć zaawansowane testy anglojęzyczne i przygotowywać zaawansowane prezentacje w zakresie filologii angielskiej, posługując się źródłami formalnymi
• posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, biorąc udział w komunikacji specjalistycznej i prowadząc sformalizowaną debatę
• samodzielnie formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z innymi specjalistami w zakresie filologii angielskiej
• kierować pracą grupy w celu rozwijania sprawności językowych i technik studiowania zapewniających powodzenie w nauce
• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do pogłębiania zainteresowań akademickich w wymiarze intra- oraz interdyscyplinarnym
• tłumaczyć wybrane teksty ze swojego języka macierzystego na angielski w celu wykorzystania lub udostępnienia ich innym studentom
• posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+

Absolwent/ka kierunku English Philology ma gotowość do:
• ustalania priorytetów podczas realizacji różnych zadań związanych ze studiowaniem i pracą zawodową
• krytycznej oceny i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji zadań zawodowych takich jak tłumaczenie tekstów, tworzenie tekstów czy wspomaganie językowe w instytucjach i przedsiębiorstwach
• akceptacji różnic językowych i kulturowych i uznawania ich za naturalne uwarunkowania zawodowe
• uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych sprawności językowych w zakresie języka angielskiego w drodze kształcenia ustawicznego

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl