Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

English Philology (1-PRK-EP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU AKADEMICKIM

Jeśli chcesz być przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku pracy studiuj język angielski na studiach licencjackich na kierunku English Philology o profilu akademickim na Uniwersytecie Opolskim. To jest miejsce, gdzie studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii krajów anglojęzycznych, jak i praktyczne umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, w ramach swojego programu studiów studenci mogą wybrać określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której specjalistyczne przedmioty pozwolą na rozwinięcie dodatkowych kompetencji w ramach ich ogólnego wykształcenia akademickiego. Studia stacjonarne oferują takie fakultatywne moduły jak: Kulturoznawstwo, Translatoryka, Angielski i Hiszpański, Angielski i Włoski, co poszerza ich możliwości zatrudnienia w przyszłości.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.  Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu akademickim kończą studia wyposażeni w rozwinięte umiejętności komunikacji w języku angielskim w formie pisemnej i ustnej na poziomie C1, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanej znajomości języka angielskiego i, w zależności od wybranego modułu, wiedzy o szeroko pojętej kulturze krajów anglojęzycznych, znajomości teorii i metod przekładu, znajomości języka hiszpańskiego i wiedzy na temat hiszpańskiego obszaru językowego, znajomości języka włoskiego i wiedzy na temat kultury Włoch, znajomości języka chińskiego i wiedzy na temat kultury Chin, czy znajomości języka angielskiego specjalistycznego i wiedzy na temat środowisk gospodarczych lub środowiska medycznego. Ponadto nasi studenci kończą studia, posiadając umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach. Rozumieją także potrzebę uczenia się przez całe życie.  Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

  • biurach tłumaczeń
  • agencjach public relations
  • wydawnictwach
  • agencjach reklamowych
  • organizacjach zbierających fundusze
  • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
  • ośrodkach badawczych
  • wielu innych dziedzinach, które wymagają bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Studenci zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich powinni kontynuować studia magisterskie z modułem nauczycielskim lub zapisać się na dodatkowe nauczycielskie studia podyplomowe również oferowane przez Uniwersytet Opolski.

ZASADY REKRUTACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalnyWaga
PRZEDMIOTCZĘŚĆ% PKT
1język angielskipisemna

poziom podstawowy0,60
poziom rozszerzony0,80
2przedmiot do wyboru *pisemna

poziom podstawowy0,15
poziom rozszerzony0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP.PrzedmiotOcenaWaga
1język angielskiczęść pisemna matury0,80
2przedmiot do wyboru **część pisemna matury0,20
ocena końcoworoczna *0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z English Philology

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do dalszego kształcenia na studiach II stopnia na kierunkach humanistycznych.

Standardy nauczania

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska zna:
w stopniu zaawansowanym - wybrane fakty, przedmioty i zjawiska języka i powiązane metody oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, kształtujące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii angielskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia ze szczegółowej znajomości językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;
miejsce i znaczenie nauki filologicznej wśród nauk humanistycznych i społecznych, jej naturę i różnice metodologiczne oraz kierunki jej rozwoju;
teorie, metodologię oraz ogólną i szczegółową terminologia językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;
metody analizy i interpretacji tekstów i produktów kultury w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie;
podstawowe dylematy współczesnej filologii w zakresie badań i zastosowania w rozwiązywaniu problemów społecznych;
podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z badaniami filologicznymi i ich zastosowaniem;
zasady ochrony intelektualnego i przemysłowego prawa autorskiego oraz formę rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
zasady działania systemów i instytucji odpowiednie do zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii angielskiej (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, mediów, tłumaczeń lub usług biznesowych).

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska potrafi:
wykorzystać swoją wiedzę filologiczną - formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy dotyczące posługiwania się językiem, a także wiedzy językowej, literackiej i kulturowej oraz wykonuje zadania w nie do końca przewidywalnych warunkach dzięki właściwemu wyborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej analizie i syntezie tych informacji oraz wyborowi i zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z zakresu nauk pokrewnych);
rozpoznaje teksty i inne dzieła kultury oraz przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację przy użyciu standardowych metod filologicznych, umożliwiając ocenę ich znaczenia i wpływu na proces historyczny i kulturowy; komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii do opisu języka angielskiego;
brać udział w debacie - prezentować i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie filologii i omawiać je;
posługiwać się językiem angielskim jako językiem obcym na poziomie co najmniej C1;
planować i organizować pracę indywidualną i zespołową;
samodzielnie planować i realizować własną naukę przez całe życie.

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska ma gotowość do:
krytycznej oceny swojej wiedzy filologicznej i uznania znaczenia znajomości języka w rozwiązywaniu praktycznych problemów poznawczych;
wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób kreatywny z wykorzystaniem dostępnych zasobów;
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbania o osiągnięcia i tradycje zawodu;
uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form;
funkcjonowania w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny w obszarze określonym przez wybraną specjalizację.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl