Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology > English Philology, Practical profile

English Philology, Practical profile (1-PRK-EP-PP-BE-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Studying at English Philology
Speciality: Business English - practical profile

If you want to be well prepared to face the challenges of a highly competitive job market, study English Philology with Business English speciality which follows the practical profile of the undergraduate studies. University of Opole in cooperation with Nutricia company have created an innovative programme that allows the undergraduates to link their academic growth with practical application of knowledge and skills. Students learn how to function in an international manufacturing company by developing their skills in analysis, planning, engineering, economics, or IT. They learn to use English in speech and writing at C1 level of CEFR for languages. The programme comprises several business subjects, such as business negotiations, international commerce and trade law to name a few (full information on the study programme is available here. BA studies finish with a BA defence and a BA degree.

In the course of the studies students can do internships (3rd semester – 450 hours) at companies from various fields of business in Opole, or at their place of living. The BA thesis can be written in the business organisation under the supervision of an academic scholar and a business specialist from a given company.

 
What makes a difference at University of Opole?

A professional team of academic teachers supports and guides the undergraduates in their intellectual growth. The students are educated in modern lecture rooms in the newly renovated historical building of Collegium Maius equipped with modern audiovisual technology. Our library and the reading room offer access to an extensive collection of Anglo-Saxon literature (more than 37 thousand volumes devoted to various aspects of culture and language of English speaking countries and 100 titles of journals and magazines devoted to teaching).

The practical profile offers a unique Internship programme in a company. Some of the classes and the internship are held in business organizations.

Student affairs, options for development, exchange and scholarship

Our students can enroll in a student exchange programme Erasmus+ offered by the University of Opole, which allows for studying abroad for a semester or two, developing foreign language communication skills, learning about culture of a foreign country and gaining professional knowledge via a foreign language.

Students can take part in a programme of competence development which offers visits at BPO organizations (PricewaterhouseCoopers, Capgemini, IBM, ATOS, and Stefanini), certified trainings in accounting and HR, workshops and graduate internships in companies with which the Faculty of Philology has cooperating agreements.


What are future career prospects after the studies?

Undergraduates of Business English can seek employment in small, medium, or large manufacturing companies, design and administrative entities, and private enterprises. Our students finish their studies with strong communication skills in English in writing and speaking, the ability to search for information in various sources, to analyse and synthesize information, and to work effectively both independently and in teams. They are well prepared for a career requiring advanced command of English in e.g. corporations, business institutions, in planning, logistics, or production and enterprise project management divisions. Undergraduate studies also prepare candidates for graduate studies in a similar field, e.g. Business English or other linguistic and public administration specialities.

Tuition Fees

PLN 5000 per year

Citizens of Poland and EU/EFTA as well as the Pole's Card holders study free of chargeFor general information and enquiries please contact:
Institute of English
Pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. +48-77-541 59 23
e-mail: ifa@uni.opole.pl and ifarekrutacja@uni.opole.pl 
web:  http://www.ifa.uni.opole.pl 

You can find further information on the recruitment dates and procedures here www.ifa.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z English Philology

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do kształcenia na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych / administracyjnych.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku English Philology na profilu praktycznym ze specjalizacją Business English dysponują wiedzą z zakresu języka angielskiego ogólnego i do celów specjalistycznych. Posiadają wiedzę z sektora biznesowego i potrafią negocjować i komunikować się w kontekście biznesowym wymagającym znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Znają podstawy ekonomii, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, handlu międzynarodowego i prawa handlowego. Absolwenci przygotowani są do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych, gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są zdolności analityczne i organizacyjne, a także wiedza z zakresu techniki, podstaw ekonomii i informatyki. Mogą znaleźć zatrudnienie w działach zajmujących się planowaniem, zarządzaniem produkcją i projektami czy logistyką.

Standardy nauczania

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska profil praktyczny zna:
w stopniu zaawansowanym - wybrane fakty, przedmioty i zjawiska języka i powiązane metody oraz teorie lingwistyczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, kształtujące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii angielskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne;
praktyczne zastosowania znajomości języka i językoznawstwa, np. w pracy w dziedzinie kultury, mediów, edukacji, tłumaczeń lub usług biznesowych;
teorie, metodologię oraz ogólna i szczegółowa terminologię językoznawstwa;
metody analizy i interpretacji tekstów i produktów kultury z wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie;
podstawowe dylematy współczesnej filologii w zakresie badań i zastosowania w rozwiązywaniu problemów społecznych;
podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z badaniami filologicznymi i ich zastosowaniem;
zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych form rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
strukturę i funkcje systemów i instytucji odpowiednie do zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, mediów, tłumaczeń lub usług biznesowych.

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska profil praktyczny potrafi:
wykorzystywać swoją wiedzę filologiczną - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące posługiwania się językiem, a także wiedzę językową oraz wykonywać zadania w warunkach nie do końca przewidywalnych dzięki: - właściwemu doborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej analizie i syntezie tych informacji oraz - wyborowi i stosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, (z możliwością uwzględnienia wiedzy z zakresu nauk pokrewnych);
przeprowadzić podstawowe badania społeczne wymagane do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców kultury i mediów;
komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii do opisu języka angielskiego;
brać udział w debacie - prezentować i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie filologii i omawiać je;
używać języka angielskiego jako języka obcego na poziomie co najmniej C1 wg Europejskich Ram Odniesienia;
planować i organizować pracę indywidualną i zespołową;
samodzielnie planować i przeprowadzać własną naukę przez całe życie.

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska profil praktyczny ma gotowość:
krytycznie oceniać swoją wiedzę filologiczną i uznają znaczenie znajomości języka w rozwiązywaniu praktycznych problemów poznawczych;
wypełniać zobowiązania społeczne i współorganizować działania na rzecz środowiska społecznego, inicjować działania na rzecz interesu publicznego, myśleć i działać oszczędnie;
w odpowiedzialny sposób pełnić role zawodowe, w tym: - przestrzegać zasad etyki zawodowej i wymagać tego od innych - dbać o osiągnięcia i tradycje zawodu;
uczestniczyć w życiu kulturalnym i korzystać z jego różnych form;
funkcjonować w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny w obszarze określonym przez wybraną specjalizację filologiczną.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl