Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

English Philology (1-PRK-EP-W2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Nasz program studiów magisterskich oferuje możliwość rozwoju i pracy w pełnym wyzwań środowisku akademickim. Studia na kierunku English Philology na poziomie magisterskim, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 CEFR, obejmują pogłębienie wiedzy studentów w zakresie nauk humanistycznych w wybranych dyscyplinach naukowych. Studenci mogą podążać jedną z oferowanych ścieżek akademickich i pisać swoją pracę magisterską z następujących dyscyplin: Literaturoznawstwo / Kulturoznawstwo lub Językoznawstwo  / Translatoryka. 
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a na studiach niestacjonarnych w każdą sobotę i wybrane niedziele. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.
Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Studia magisterskie na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Przyjazne i profesjonalne podejście nauczycieli akademickich wobec swoich uczniów.
Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology kończą studia wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanych kompetencji językowych, a także umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.  Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

  • biurach tłumaczeń
  • agencjach public relations
  • wydawnictwach
  • agencjach reklamowych
  • organizacjach zbierających fundusze
  • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
  • ośrodkach badawczych
  • wielu innych dziedzinach, które wymagają biegłej znajomości języka angielskiego 

CZESNE

Roczny koszt studiowania filologii angielskiej w roku akademickim 2020-2021 jest następujący:
I rok 
4500 zł
II rok 
4100 zł
Roczną opłatę można uiścić w ośmiu równych miesięcznych ratach, płatnych z góry od października do stycznia i od marca do czerwca do 10. dnia każdego miesiąca.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych ze zajomością języka angielskiego na poziomie C1.

Jednostka kwalifikacyjnaWaga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia1

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Philology ze specjalnością Applied Linguistics: Teachers’ training specialization posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne, a szczególnie wiedzę z literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent/ka jest znawcą językoznawstwa stosowanego i metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego. Posiada kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego w szkole na każdym etapie edukacyjnym (480 godzin przygotowania pedagogicznego). Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy przede wszystkim w szkołach państwowych i prywatnych, czy szkołach językowych, a także w instytucjach kulturalnych, sektorach biznesu czy usług wymagających biegłej znajomości języka angielskiego. Program kierunku English Philology ze specjalnością Applied Linguistics: Teachers’ training specialization przewiduje 150 godzin praktyki dydaktycznej w szkole.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Brak standardów nauczania określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizowany jest program autorski. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na "zaliczenie bez oceny" jest uzyskanie wpisu "zaliczam" lub "zal" do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z "zaliczeniem na ocenę" jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. W trakcie ostatniego roku studiów student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej, a następie jej obrony z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu magisterskiego przed Komisją Wydziałową. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny pracy magisterskiej (25%) oraz oceny z egzaminu magisterskiego (25%).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl