Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English in Public Communication > English in Public Communication - Full Time BA

English in Public Communication - Full Time BA (1-KRK-EPC-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z English in Public Communication

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku English in Public Communication, oprócz posiadania stopnia licencjata w zakresie językoznawstwa, są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami komunikacji publicznej. Zdobyli biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę w zakresie głównych orientacji badawczych w językoznawstwie, studiach nad komunikacją i mediami, teorii i praktyce perswazji oraz krytycznej analizie dyskursu. Mają szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania języka w takich domenach sfery publicznej jak polityka, sprawy społeczne i aktywność kulturalna, oraz w literaturze na temat współczesnej kondycji ludzkiej. Znają oni prawne i ekonomiczne konteksty komunikacji publicznej i etykę praktyk dziennikarskich. W zakresie umiejętności praktycznych, absolwenci potrafią zdobyć, przeanalizować i ocenić przydatność i wiarygodność informacji publicznych, jak również zaprezentować treść w rożnych formach gatunkowych. Mają świadomość językowych konwencji reprezentacji w mediach i ich wpływu na odbiorców. W odniesieniu do kompetencji społecznych, absolwenci uwrażliwieni są na różnice międzykulturowe w użyciu języka angielskiego oraz standardy etyczne komunikacji publicznej. Absolwenci kierunku English in Public Communication mogą znaleźć zatrudnienie w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, reklama, public relations, marketing i szkolnictwo. Mogą pracować w jako rzecznicy, analitycy, wydawcy czy przedstawiciele biznesu. Mogą też być przydatni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym czy europejskim lub reprezentować instytucje kultury i mediów oraz organizacji pozarządowych

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Efekty kształcenia

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na „zaliczenie bez oceny” jest uzyskanie wpisu „zaliczam” lub „zal” do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z „zaliczeniem na ocenę: jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest przygotowanie i złożenie pisemnej pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego w formie ustnej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny z pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl