Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

English in Public Communication (1-PRK-EPC-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 Program licencjacki English in Public Communication stanowi doskonałą okazję dla studentów, którzy chcieliby stawić czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy w coraz bardziej globalnym społeczeństwie. Program studiów oferuje zintegrowane podejście do komunikacji publicznej w takich dziedzinach, jak polityka, kultura, społeczeństwo, zarządzanie, biznes i technologia.

Wszystkie kursy oferowane w ramach programu są prowadzone w języku angielskim. Praktyczne kursy języka angielskiego obejmujące czytanie, słuchanie, mówienie i gramatykę mają na celu rozwój umiejętności językowych studentów i pomoc w osiągnięciu wysokiego poziomu biegłości w języku angielskim (C1). Przedmioty przewodnie, w tym komunikacja publiczna i public relations, kulturoznawstwo i media, perswazja i retoryka, komunikacja międzykulturowa, rozwijają i poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie analizy różnych sytuacji komunikacyjnych, zarządzania informacjami i tworzenia skutecznych komunikatów w różnych mediach. Co więcej, w ramach programu studiów studenci mogą wybrać ścieżkę edukacyjną poprzez kursy fakultatywne, które dodadzą kompetencji do ogólnego wykształcenia akademickiego i poszerzą ich perspektywy zawodowe. Program studiów EPC oferuje takie moduły do wyboru, jak: angielski w biznesie, angielski w mediach i angielski i polski jako język obcy.

English in Public Communication to innowacyjny program studiów opracowany we współpracy z wieloma naukowcami reprezentującymi różne dziedziny studiów – między innymi językoznawstwo, nauki polityczne, komunikacja społeczna. Dzięki temu oferowane kursy są prowadzone przez wysoce doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w danej dyscyplinie. Ponieważ program studiów stanowi kompleksowe podejście do komunikacji publicznej, nie tylko zapoznaje studentów z szeregiem zagadnień teoretycznych, ale, co ważniejsze, ma na celu zwiększenie zdolności komunikacyjnych. W szczególności studenci nauczą się skutecznie komunikować w języku angielskim przy użyciu różnych technologii i rozwiną swoje umiejętności współpracy z innymi. Ponadto będą mieli możliwość rozpoznania, zwiększenia i wykazania swojego potencjału przywódczego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English in Public Communication przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

 Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Posiadając tytuł licencjata i będąc dobrze wyszkolonymi profesjonalnymi komunikatorami z doskonałą znajomością języka angielskiego, nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim zakresie dziedzin związanych z komunikacją publiczną, takich jak reklama, dziennikarstwo, wydawnictwo, public relations i sprawy publiczne, komunikacja biznesowa, marketing i edukacja. Mogą być również zatrudnieni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub pracować dla instytucji kultury, korporacji lub organizacji pozarządowych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalnyWaga
PRZEDMIOTCZĘŚĆ% PKT
1język angielskipisemna

poziom podstawowy0,60
poziom rozszerzony0,80
2przedmiot do wyboru *pisemna

poziom podstawowy0,15
poziom rozszerzony0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP.PrzedmiotOcenaWaga
1język angielskiczęść pisemna matury0,80
2przedmiot do wyboru **część pisemna matury0,20
ocena końcoworoczna *0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z English in Public Communication

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na kierunkach humanistycznych.

Uprawnienia zawodowe:

Efekty uczenia się zgodne z PRK (poziom 6). Absolwenci kierunku English in Public Communication ze specjalnością English in Media posiadają przygotowanie ogólnohumanistyczne. Są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami komunikacji publicznej. Biegle posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego także w szerokim zakresie tematów komunikacji publicznej. Mają podstawową wiedzę na temat gatunków komunikacji publicznej i komunikacji międzykulturowej w instytucjach oraz podstawową wiedzę na temat prawnych, ekonomicznych i etycznych aspektów komunikacji publicznej. Potrafią wyszukiwać, analizować, wybierać i wykorzystywać informacje z zastosowaniem różnych źródeł i metod, potrafią określać priorytety realizacji celów i zadań wyznaczonych przez innych w kontekście mediów oraz kształtują własne poglądy na podstawie zdobytej ogólnej i szczegółowej wiedzy w kontekście mediów. Mają szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania języka w takich domenach sfery publicznej jak polityka, sprawy społeczne i aktywność kulturalna, oraz w literaturze na temat współczesnej kondycji ludzkiej. Znają oni prawne i ekonomiczne konteksty komunikacji publicznej i etykę praktyk dziennikarskich. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w takich dziedzinach komunikacji publicznej jak dziennikarstwo, reklama, public relations, marketing i szkolnictwo. Mogą pracować jako rzecznicy, analitycy, wydawcy czy przedstawiciele biznesu. Mogą też być przydatni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym czy europejskim lub reprezentować instytucje kultury i mediów oraz organizacji pozarządowych Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Standardy nauczania

Absolwent/ka kierunku Język Angielski w Komunikacji Publicznej zna:
w stopniu zaawansowanym - wybrane fakty, przedmioty i zjawiska języka i powiązane metody oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, kształtujące podstawową wiedzę ogólną z zakresu komunikacji publicznej w języku angielskim, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia ze szczegółowej znajomości językoznawstwa, komunikacji i kulturoznawstwa;
miejsce i znaczenie nauki filologicznej wśród nauk humanistycznych i społecznych/politycznych, jej naturę i różnice metodologiczne oraz kierunki jej rozwoju;
teorie, metodologię oraz ogólną i szczegółową terminologia językoznawstwa, komunikacji i kulturoznawstwa;
metody analizy i interpretacji tekstów publicznych i produktów kultury w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie, komunikacji i kulturoznawstwie;
podstawowe dylematy współczesnych badań w zakresie komunikacji i ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów społecznych;
podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z badaniami w zakresie komunikacji i ich zastosowaniem;
zasady ochrony intelektualnego i przemysłowego prawa autorskiego oraz formę rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
zasady działania systemów i instytucji odpowiednie do zakresu działalności zawodowej właściwej dla studiów w zakresie komunikacji (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, mediów, tłumaczeń lub usług biznesowych).

Absolwent/ka kierunku Język Angielski w Komunikacji Publicznej potrafi:
wykorzystać swoją wiedzę z zakresu komunikacji - formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy dotyczące posługiwania się językiem w sferze publicznej, a także wiedzy z zakresu językoznawstwa, komunikacji i kultury oraz wykonuje zadania w nie do końca przewidywalnych warunkach dzięki: właściwemu wyborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej analizie i syntezie tych informacji; wyborowi i zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, komunikacji i kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z zakresu nauk pokrewnych);
rozpoznać teksty publiczne i inne dzieła z zakresu komunikacji i kultury oraz przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację przy użyciu standardowych metod filologicznych, umożliwiając ocenę ich znaczenia i wpływu na proces historyczny, społeczny, polityczny i kulturowy;
komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii do opisu języka angielskiego;
brać udział w debacie - prezentować i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie komunikacji i omawiać je;
posługiwać się językiem angielskim jako językiem obcym na poziomie co najmniej C1;
planować i organizować pracę indywidualną i zespołową;
samodzielnie planować i realizować własną naukę przez całe życie.

Absolwent/ka kierunku Język Angielski w Komunikacji Publicznej ma gotowość do:
krytycznej oceny swojej wiedzy z zakresu komunikacji i uznania znaczenia znajomości języka w rozwiązywaniu praktycznych problemów poznawczych, społecznych i praktycznych;
wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób kreatywny z wykorzystaniem dostępnych zasobów;
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
- dbania o osiągnięcia i tradycje zawodu,
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form,
- funkcjonowania w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny w obszarze określonym przez wybraną specjalizację.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl