Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja techniczno-informatyczna > Edukacja Techniczo-Informatyczna sp. inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafiii

Edukacja Techniczo-Informatyczna sp. inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafiii (6-KRK-ICOOP-35D)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Specjalność kierunku: Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii przeznaczony jest dla młodych i kreatywnych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z budowaniem wizerunku marki, fotografią użytkową, grafiką komputerową, poligrafią oraz kreatywnym zarządzaniem projektami. Kierunek jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie profesjonalnego i nieszablonowego podejścia do projektów graficznych, planowania oraz skutecznego budowania wizerunku marki.

Absolwent studiów inżynierskich, uzyska szeroko profilowaną wiedzę o tym jak tworzyć grafiki reklamowe, systemy identyfikacji wizualnej, grafikę wydawniczą, typografię, zarządzać kampaniami reklamowymi, realizować złożone projekty w pracy zespołowej, kreatywnej edycji obrazu w praktyce rynkowej, fotografii w komunikacji wizualnej oraz zdobędzie niezbędne kompetencje do podjęcia pracy między innymi w agencjach reklamowych i interaktywnych, mediach, wydawnictwach, działach marketingu i promocji, firmach fotograficznych, informatycznych oraz własnym biznesie.

Dodatkowym atutem kierunku jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez absolwenta, dzięki którym osoba może podjąć zatrudnienie również w szkołach i uczelniach.

Opis

Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii orientowana jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi. Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii tworzy pion informacyjno-technologiczny we wszystkich współczesnych systemach produkcyjnych, komunikacyjnych, zarządzania, transportu, energetyki, kontroli, pomiarów itp. W połączeniu z metodami multimediów i poligrafii cyfrowej, technologie te stają się podstawą informacyjną wielu dziedzin współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rynek pracy wysoko rozwiniętych gospodarek na całym świecie, potrzebuje specjalistów z wyższym wykształceniem, potrafiących być kompetentnymi projektantami i zaawansowanymi użytkownikami, radzącymi sobie ze współczesnym sprzętem, oprogramowaniem i algorytmiką zagadnień z grafiki komputerowej, technologii projektowania dokumentów internetowych, opracowania, analizy, obróbki i rozpoznawania obrazów cyfrowych, fotografii cyfrowej, tworzenia i eksploracji tekstów z jednocześnie posiadanymi umiejętnościami zarządzania zespołami w projektowaniu i produkcji. Dziedzina grafiki i poligrafii cyfrowej rozwija się bardzo dynamicznie i ma szerokie perspektywy. Kierunek studiów o specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii stwarza warunki do przygotowania i skutecznego osiągnięcia wymaganych kwalifikacji oraz czyni z absolwentów, aktywnych i konkurencyjnych uczestników rynku pracy jako kadry inżynieryjnej. Takie przygotowanie kadr zapewnia Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, a z dodatkowymi certyfikatami jakie oferuje katedra naszym absolwentom, staną się oni na pewno konkurencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych certyfikatów umiejętności oraz kompetencji zewnętrznych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Plany i siatki studiów są skonstruowane w sposób adaptowany do kierunków drugiego stopnia, co ułatwia studentom podjęcie studiów na drugim kierunku równolegle lub kontynuację studiów na drugim stopniu.

Stała współpraca z przemysłem poligraficznym oraz wydawnicznym nauczycieli przedmiotów zawodowych gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz maszyn.

Co można robić po studiach?

Nasz absolwent będzie radził sobie z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany zostanie do administrowania i obsługi systemów informatycznych związanych z obróbką informacji i oprogramowania specjalistycznego stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Dobrze sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym.


Absolwenci specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazu i poligrafii mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • agencjach reklamowych i interaktywnych

  • działach marketingu i promocji
  • administracji systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

  • przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym

  • w szkole podstawowej i gimnazjum

  • wydawnictwach

  • firmach fotograficznych

  • mediach

Podejmując naukę na tym kierunku i na tej specjalności, studenci zapewniają sobie wysoką jakość kształcenia dzięki wysokiemu standardowi nauczania poprzez odpowiednią kulturę techniczną opartą na wiedzy, świadomości i odpowiedzialności pracowników akademickich. Katedra ma wieloletnie tradycje prowadzenia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii a losy większości dotychczasowych absolwentów świadczą o trafności ich wyboru studiów w tym kierunku, możliwości dobrego startu i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały”, w Kole Naukowym „Studencka”. Biorą aktywny udział w pracach naukowych, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają również możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury, sztuki oraz nauki. Studenci też rozwijają swoje zainteresowania w ramach współpracy z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego, w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, komputerowych, projektowych itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne. Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej:

    
Lokalizacja

ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

Telefon kontaktowy

696 213 214  zadzwoń
503 630 006  zadzwoń

Adres e-mail 

pkoczur@uni.opole.pl
mwiener@uni.opole.pl

Strona internetowa

kip.uni.opole.pl

Facebook

facebook.com/eti.uni.opole/

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier edukacji techniczno-informatycznej

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz innych przedmiotów specjalistycznych objętych programem studiów. Zna podstawowe zasady obowiązujące podczas tworzenia projektów inżynierskich. ma wystarczającą wiedzę z zakresu algorytmiki, programowania oraz technik multimedialnych. Absolwent rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu techniki i informatyki i innych aspektów działalności inżynierskiej; przekazywane informacje podaje w sposób przystępny i zrozumiały.

Efekty kształcenia

Student powinien zrealizować cały program kształcenia (zgodny z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna studia I stopnia, co oznacza, że musi zaliczyć wszystkie przedmioty programu studiów, w tym praktykę zawodową zgodnie z harmonogramem studiów oraz osiągnąć wszystkie efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012 r.). Student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria). Student musi zdać egzamin dyplomowy z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy dyplomowej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu dyplomowego (waga 0,25).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl