Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology – Teacher Training Programme > English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne (1-PRK-ETP-N.M.2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM NAUCZYCIELSKIM NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Jeśli już pracujesz, ale chcesz kontynuować studia, które pozwolą ci na rozwój akademicki, rozwój umiejętności językowych i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich do nauczania języka angielskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach edukacyjnych, studiuj niestacjonarną filologię angielską z programem szkolenia nauczycieli na poziomie magisterskim. Tutaj, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 w CEFR dla języków, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności akademickie w zakresie lingwistyki stosowanej i metodyki języka angielskiego jako obcego, a także rozwijają swoje umiejętności praktyczne w kontekście nauczania języka angielskiego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w każdą sobotę i niedzielę od 09:00 do 20:00. Wybrane zajęcia prowadzone są w formule zdalnej, pozostałe w salach wykładowych UO. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Absolwenci kierunku English Philology – Teacher Training Programme uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Studia magisterskie na tym kierunku przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny; a sala komputerowa dysponuje kilkunastoma stanowiskami do zajęć wykorzystujących technologie informacyjne. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego księgozbioru literatury (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanym przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden lub dwa semestry, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Macedonii, Malcie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology – Teacher Training Programme są wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej oraz są dobrze przygotowani do kariery nauczycielskiej. Mają ogólne przygotowanie do uczenia języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół i kończą studia z kwalifikacjami uprawniającymi do nauczania języka angielskiego w szkole państwowej na drugim (szkoła podstawowa) i trzecim (szkoła ponadpodstawowa) etapie edukacyjnym według Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mogą poszukiwać zatrudnienia w edukacji w szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach edukacji, czy w szkołach językowych, jako nauczyciele języka angielskiego, ale też w dziedzinach wymagających edukacji humanistycznej w tym zaawansowanych kompetencji językowych, umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji, m.in. w instytucjach kultury, sektorze biznesu lub usług. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.

CZESNE

Roczny koszt studiowania filologii angielskiej w roku akademickim 2022-2023 jest następujący:
I rok 
4500 zł
II rok 
4100 zł
Roczną opłatę można uiścić w ośmiu równych miesięcznych ratach, płatnych z góry od października do stycznia i od marca do czerwca do 10. dnia każdego miesiąca.

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

CUDZOZIEMCY

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych ze zajomością języka angielskiego na poziomie C1.

Jednostka kwalifikacyjnaWaga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia1

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology - Teacher Training Programme

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Philology – Teacher Training Programme posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Posiada ogólne wykształcenie językoznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa stosowanego. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent/ka zna teorię nauczania i metodykę nauczania języka angielskiego jako obcego. Absolwent/ka posiada kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego w szkole na drugim (szkoła podstawowa) i trzecim (szkoła ponadpodstawowa) etapie edukacyjnym według Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ma przygotowanie do uczenia języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy przede wszystkim w szkołach państwowych i prywatnych, czy szkołach językowych, a także w instytucjach kulturalnych, sektorach biznesu czy usług wymagających biegłej znajomości języka angielskiego. Program kierunku przewiduje 570 godzin przygotowania pedagogicznego w tym 150 godzin praktyk zawodowych w szkole.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji
Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme zna i rozumie:
• pozycję i rolę nauk filologicznych oraz ich miejsce wśród nauk humanistycznych jak również stosowane w nich narzędzie analityczne i metodologiczne
• poszerzoną formalną terminologię i teorie językoznawcze
• rolę języka angielskiego jako środka poznawczego oraz narzędzia używanego podczas studiowania
• szeroki zakres metod analitycznych i interpretacyjnych odnoszących się do różnych wytworów kultury analizowanych w ramach językoznawstwa, z uwzględnieniem teorii i szkół badawczych z zakresu akwizycji języka
• główne tendencje rozwojowe oraz dokonania w obrębie językoznawstwa stosowanego
• rozbudowany zakres szczegółów dyskursu akademickiego w odniesieniu do językoznawstwa angielskiego
• prawne, etyczne i językowe uwarunkowania swojej działalności zawodowej
• zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych wytworów kultury, w szczególności w zakresie filologii
• treści związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela (wiedza zawarta w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme potrafi:
• stosować terminologię i zajmować stanowiska teoretyczne wynikające ze studiów anglistycznych w celu formułowania i rozwiązywania problemów lub realizowania zadań o charakterze formalnym i zawodowym
• być innowacyjnym/innowacyjną w rozwiązywaniu skomplikowanych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i krytyczną interpretację zdobytej wiedzy
• odwoływać się do argumentów i formułować logiczne wnioski stosując właściwe metody i rozbudowane narzędzia, dostosowując je do nowych potrzeb a także rozwijając je od nowa
• czytać i tworzyć zaawansowane testy anglojęzyczne i przygotowywać zaawansowane prezentacje w zakresie filologii angielskiej, posługując się źródłami formalnymi
• posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, biorąc udział w komunikacji specjalistycznej i prowadząc sformalizowaną debatę
• samodzielnie formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z innymi specjalistami w zakresie filologii angielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy statystycznej
• kierować pracą grupy w celu rozwijania sprawności językowych i technik studiowania zapewniających powodzenie w nauce
• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do pogłębiania zainteresowań akademickich w wymiarze intra- oraz interdyscyplinarnym
• wykorzystywać techniki informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej nauczyciela
• posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+
• wykorzystywać wiedzę związaną z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela (umiejętności zawarte w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme ma gotowość do:
• ustalania priorytetów podczas realizacji różnych zadań związanych ze studiowaniem i pracą zawodową
• krytycznej oceny i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji zadań zawodowych, takich jak nauczanie języka angielskiego
• akceptacji różnic językowych i kulturowych i uznawania ich za naturalne uwarunkowania zawodowe
• uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych sprawności językowych w zakresie języka angielskiego w drodze kształcenia ustawicznego
• kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w zawodzie nauczyciela (kompetencje społeczne zawarte w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl