Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology – Teacher Training Programme > English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-ETP-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM NAUCZYCIELSKIM NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Jeśli chcesz powiązać swój rozwój akademicki z ciągłym rozwojem umiejętności językowych i zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach edukacyjnych, studiuj filologię angielską – program szkolenia nauczycieli na poziomie magisterskim. Tutaj, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 w CEFR dla języków, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności akademickie w zakresie lingwistyki stosowanej i metodologii EFL, a także rozwijają swoje umiejętności praktyczne w kontekście nauczania języka angielskiego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów. 

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Studia magisterskie na kierunku English Philology – Teacher Training Programme przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Przyjazne i profesjonalne podejście nauczycieli akademickich wobec swoich uczniów.
Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology kończą studia wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanych kompetencji językowych, a także umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.
Są dobrze przygotowani do kariery nauczycielskiej. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwalają im szukać pracy w szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach edukacji, w szkołach językowych, a także w instytucjach kultury, sektorze biznesu lub usług, które wymagają biegłej znajomości języka angielskiego i edukacji humanistycznej.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych ze zajomością języka angielskiego na poziomie C1.

Jednostka kwalifikacyjnaWaga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia1

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology - Teacher Training Programme

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Philology – Teacher Training Programme posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Posiada ogólne wykształcenie językoznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa stosowanego. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent/ka zna teorię nauczania i metodykę nauczania języka angielskiego jako obcego. Absolwent/ka posiada kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego w szkole na drugim (szkoła podstawowa) i trzecim (szkoła ponadpodstawowa) etapie edukacyjnym według Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ma przygotowanie do uczenia języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy przede wszystkim w szkołach państwowych i prywatnych, czy szkołach językowych, a także w instytucjach kulturalnych, sektorach biznesu czy usług wymagających biegłej znajomości języka angielskiego. Program kierunku przewiduje 570 godzin przygotowania pedagogicznego w tym 150 godzin praktyk zawodowych.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji
Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme zna i rozumie:
• pozycję i rolę nauk filologicznych oraz ich miejsce wśród nauk humanistycznych jak również stosowane w nich narzędzie analityczne i metodologiczne
• poszerzoną formalną terminologię i teorie językoznawcze
• rolę języka angielskiego jako środka poznawczego oraz narzędzia używanego podczas studiowania
• szeroki zakres metod analitycznych i interpretacyjnych odnoszących się do różnych wytworów kultury analizowanych w ramach językoznawstwa, z uwzględnieniem teorii i szkół badawczych z zakresu akwizycji języka
• główne tendencje rozwojowe oraz dokonania w obrębie językoznawstwa stosowanego
• rozbudowany zakres szczegółów dyskursu akademickiego w odniesieniu do językoznawstwa angielskiego
• prawne, etyczne i językowe uwarunkowania swojej działalności zawodowej
• zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych wytworów kultury, w szczególności w zakresie filologii
• treści związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela (wiedza zawarta w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme potrafi:
• stosować terminologię i zajmować stanowiska teoretyczne wynikające ze studiów anglistycznych w celu formułowania i rozwiązywania problemów lub realizowania zadań o charakterze formalnym i zawodowym
• być innowacyjnym/innowacyjną w rozwiązywaniu skomplikowanych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i krytyczną interpretację zdobytej wiedzy
• odwoływać się do argumentów i formułować logiczne wnioski stosując właściwe metody i rozbudowane narzędzia, dostosowując je do nowych potrzeb a także rozwijając je od nowa
• czytać i tworzyć zaawansowane testy anglojęzyczne i przygotowywać zaawansowane prezentacje w zakresie filologii angielskiej, posługując się źródłami formalnymi
• posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, biorąc udział w komunikacji specjalistycznej i prowadząc sformalizowaną debatę
• samodzielnie formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z innymi specjalistami w zakresie filologii angielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy statystycznej
• kierować pracą grupy w celu rozwijania sprawności językowych i technik studiowania zapewniających powodzenie w nauce
• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do pogłębiania zainteresowań akademickich w wymiarze intra- oraz interdyscyplinarnym
• wykorzystywać techniki informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej nauczyciela
• posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+
• wykorzystywać wiedzę związaną z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela (umiejętności zawarte w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme ma gotowość do:
• ustalania priorytetów podczas realizacji różnych zadań związanych ze studiowaniem i pracą zawodową
• krytycznej oceny i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji zadań zawodowych, takich jak nauczanie języka angielskiego
• akceptacji różnic językowych i kulturowych i uznawania ich za naturalne uwarunkowania zawodowe
• uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych sprawności językowych w zakresie języka angielskiego w drodze kształcenia ustawicznego
• kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w zawodzie nauczyciela (kompetencje społeczne zawarte w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl