Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > English Philology – Teacher Training Programme > English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-ETP-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM NAUCZYCIELSKIM NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Jeśli chcesz powiązać swój rozwój akademicki z ciągłym rozwojem umiejętności językowych i zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach edukacyjnych, studiuj filologię angielską - program szkolenia nauczycieli na poziomie magisterskim. Tutaj, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 w CEFR dla języków, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności akademickie w zakresie lingwistyki stosowanej i metodyki języka angielskiego jako obcego, a także rozwijają swoje umiejętności praktyczne w kontekście nauczania języka angielskiego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Wybrane zajęcia prowadzone są w formule zdalnej, pozostałe w salach wykładowych UO. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Absolwenci kierunku English Philology – Teacher Training Programme uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Studia magisterskie na tym kierunku przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny; a sala komputerowa dysponuje kilkunastoma stanowiskami do zajęć wykorzystujących technologie informacyjne. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego księgozbioru literatury (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanym przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden lub dwa semestry, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Macedonii, Malcie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology – Teacher Training Programme są wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej oraz są dobrze przygotowani do kariery nauczycielskiej. Mają ogólne przygotowanie do uczenia języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół i kończą studia z kwalifikacjami uprawniającymi do nauczania języka angielskiego w szkole państwowej na drugim (szkoła podstawowa) i trzecim (szkoła ponadpodstawowa) etapie edukacyjnym według Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mogą poszukiwać zatrudnienia w edukacji w szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach edukacji, czy w szkołach językowych, jako nauczyciele języka angielskiego, ale też w dziedzinach wymagających edukacji humanistycznej w tym zaawansowanych kompetencji językowych, umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji, m.in. w instytucjach kultury, sektorze biznesu lub usług. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie. 

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

CUDZOZIEMCY

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych ze zajomością języka angielskiego na poziomie C1.

Jednostka kwalifikacyjnaWaga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia1

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z English Philology - Teacher Training Programme

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Philology – Teacher Training Programme posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Posiada ogólne wykształcenie językoznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa stosowanego. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent/ka zna teorię nauczania i metodykę nauczania języka angielskiego jako obcego. Absolwent/ka posiada kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego w szkole na drugim (szkoła podstawowa) i trzecim (szkoła ponadpodstawowa) etapie edukacyjnym według Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ma przygotowanie do uczenia języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy przede wszystkim w szkołach państwowych i prywatnych, czy szkołach językowych, a także w instytucjach kulturalnych, sektorach biznesu czy usług wymagających biegłej znajomości języka angielskiego. Jednocześnie studia filologiczne II stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia Program kierunku przewiduje 570 godzin przygotowania pedagogicznego w tym 150 godzin praktyk zawodowych w szkole.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji
Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme zna i rozumie:
• pozycję i rolę nauk filologicznych oraz ich miejsce wśród nauk humanistycznych jak również stosowane w nich narzędzie analityczne i metodologiczne
• poszerzoną formalną terminologię i teorie językoznawcze
• rolę języka angielskiego jako środka poznawczego oraz narzędzia używanego podczas studiowania
• szeroki zakres metod analitycznych i interpretacyjnych odnoszących się do różnych wytworów kultury analizowanych w ramach językoznawstwa, z uwzględnieniem teorii i szkół badawczych z zakresu akwizycji języka
• główne tendencje rozwojowe oraz dokonania w obrębie językoznawstwa stosowanego
• rozbudowany zakres szczegółów dyskursu akademickiego w odniesieniu do językoznawstwa angielskiego
• prawne, etyczne i językowe uwarunkowania swojej działalności zawodowej
• zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych wytworów kultury, w szczególności w zakresie filologii
• treści związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela (wiedza zawarta w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme potrafi:
• stosować terminologię i zajmować stanowiska teoretyczne wynikające ze studiów anglistycznych w celu formułowania i rozwiązywania problemów lub realizowania zadań o charakterze formalnym i zawodowym
• być innowacyjnym/innowacyjną w rozwiązywaniu skomplikowanych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i krytyczną interpretację zdobytej wiedzy
• odwoływać się do argumentów i formułować logiczne wnioski stosując właściwe metody i rozbudowane narzędzia, dostosowując je do nowych potrzeb a także rozwijając je od nowa
• czytać i tworzyć zaawansowane testy anglojęzyczne i przygotowywać zaawansowane prezentacje w zakresie filologii angielskiej, posługując się źródłami formalnymi
• posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, biorąc udział w komunikacji specjalistycznej i prowadząc sformalizowaną debatę
• samodzielnie formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z innymi specjalistami w zakresie filologii angielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy statystycznej
• kierować pracą grupy w celu rozwijania sprawności językowych i technik studiowania zapewniających powodzenie w nauce
• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do pogłębiania zainteresowań akademickich w wymiarze intra- oraz interdyscyplinarnym
• wykorzystywać techniki informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej nauczyciela
• posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+
• wykorzystywać wiedzę związaną z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela (umiejętności zawarte w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Absolwent/ka kierunku English Philology Teacher Training Programme ma gotowość do:
• ustalania priorytetów podczas realizacji różnych zadań związanych ze studiowaniem i pracą zawodową
• krytycznej oceny i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji zadań zawodowych, takich jak nauczanie języka angielskiego
• akceptacji różnic językowych i kulturowych i uznawania ich za naturalne uwarunkowania zawodowe
• uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych sprawności językowych w zakresie języka angielskiego w drodze kształcenia ustawicznego
• kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w zawodzie nauczyciela (kompetencje społeczne zawarte w osobnym zestawieniu) - Standard Kształcenia Nauczycieli

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl