Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia francuska > Filologia francuska, II stopień

Filologia francuska, II stopień (1-PRK-FF-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: francuski

Informacje ogólne

O wyjątkowości studiów na kierunku Filologia francuska decyduje przede wszystkim:

• nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);

• wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);

• wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);

• dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;

• szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus+, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy.

Czego uczy się na Filologii francuskiej?

Program studiów gwarantuje zdobycie doskonałej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka. Zajęcia prowadzą w ekipie międzynarodowej bardzo dobrze przygotowani nauczyciele akademiccy.

Studia koncentrują się na doskonaleniu praktycznej nauki języka francuskiego oraz gruntownym kształceniu w zakresie jednej dyscypliny – literaturoznawstwa lub językoznawstwa francuskiego, uwzględniając antropologię kulturową współczesnej Francji oraz przekład artystyczny.

Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W kształceniu dominują zajęcia o charakterze konwersatoryjnym.

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom zdobycie wysokiej kompetencji językowej (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), oraz wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny. Aspekty interkulturowości analizuje się podczas zajęć translacyjnych, dzięki którym absolwent nabywa umiejętności z zakresu metodologii przekładu.

Na drugim stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów:

A. moduł  przedmiotów podstawowych: Praktyczna nauka języka francuskiego (300 godzin);

B. moduł przedmiotów kierunkowych: Wykład monograficzny, Badania naukowe, Język specjalistyczny, Socjolingwistyka, Translatoryka; 

C. moduł przedmiotów kierunkowych do wyboru: Proseminarium i Seminarium magisterskie, Kursy instytutowe; 

D. moduł przedmiotów ogólnych: Kurs w języku obcym nowożytnym, Kurs zmienny ogólnouczelniany (poszerzający wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem), Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP.

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci Filologii francuskiej mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, doskonalenia języka obcego, lepszego poznania innego kraju oraz innej kultury oraz odbycia praktyk za granicą.

Studia prowadzone są w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co umożliwia transfer ocen z jednej szkoły wyższej do drugiej. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Studenci zobowiązani są do uzyskania 30 punktów w każdym semestrze nauki, w sumie 120 punktów. Od pierwszego semestru studiów student może wybrać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, przedmioty realizowane w ramach kursów instytutowych oraz przedmioty z listy kursów zmiennych ogólnouczelnianych. 

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny

web: http://ff.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Filologii francuskiej

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa francuskiego oraz kultury frankofońskiej w ujęciu komparatystycznym. Charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności mentalnościowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kultury. Potrafi diagnozować zagrożenia współczesnego świata. Ma bardzo szeroko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, interpersonalne i społeczne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznych (biznes, prawo, dyplomacja). Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji PRK (poziom 7)
Wiedza: absolwent zna i rozumie:
pozycję i rolę nauk filologicznych oraz ich miejsce wśród nauk humanistycznych, wybrane zagadnienia badawcze, stosowane narzędzie analityczne i podejścia metodologiczne
w pogłębionym stopniu terminologię oraz teorie językoznawcze i literaturoznawcze w obrębie teorii i szkół badawczych z zakresu filologii francuskiej
metody analityczne i interpretacyjne oraz elementy dyskursu akademickiego odnoszące się do studiowanej dyscypliny
złożoną naturę zjawisk językowych i zaawansowane konstrukcje językowe
fundamentalne dylematy językoznawstwa i literaturoznawstwa współczesnego, etyczne i językowe uwarunkowania działalności wynikającej ze studiowanej dyscypliny, zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych wytworów nauki i kultury w zakresie filologii francuskiej.

Umiejętności: absolwent potrafi:
stosować terminologię odwoływać się do argumentów i formułować logiczne wnioski stosując właściwe metody i rozbudowane narzędzia, dostosowując je do nowych potrzeb, a także rozwijając je od nowa
być innowacyjnym w rozwiązywaniu skomplikowanych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i krytyczną interpretację zdobytej wiedzy
poszukiwać, dobierać źródła, dokonywać oceny, pogłębionej analizy i syntezy informacji
czytać i tworzyć zaawansowane teksty francuskojęzyczne i przygotowywać zaawansowane prezentacje w zakresie filologii francuskiej, posługując się źródłami formalnymi
tłumaczyć wybrane teksty z języka francuskiego na język polski i z j. polskiego na francuski
posługiwać się językiem francuskim na poziomie C2, z uwzględnieniem dyskursu akademickiego, biorąc udział w komunikacji specjalistycznej i potrafiąc poprowadzić sformalizowaną debatę
samodzielnie formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z innymi specjalistami w zakresie filologii francuskiej
kierować pracą grupy i współdziałać w grupie w celu rozwijania sprawności językowych i wymiany doświadczeń
wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do pogłębiania własnych zainteresowań akademickich i zainteresowań innych osób
posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności, w celu rozwiązywania problemów indywidualnie i we współpracy z innymi ekspertami
akceptacji różnic językowych i kulturowych oraz uznawania ich za naturalne uwarunkowania komunikacji społecznej
uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego
poszanowania praw autorskich, przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych sprawności językowych w zakresie języka francuskiego w drodze kształcenia ustawicznego

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl