Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Germanistik (1-PRK-FG-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: niemiecki

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na kierunku Germanistik umożliwiają wybór spośród dwóch atrakcyjnych modułów, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu sąkonkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Germanistik odbywają się przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na kierunku Germanistik?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy.

W obrębie kierunku Germanistik poza kształceniem ogólnofilologicznym oferowane są następujące moduły do wyboru:

·FACHSPRACHEN, MEDIEN, KOMMUNIKATION – (języki specjalistyczne, media, komunikacja), przygotowujący do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w przestrzeni medialnej oraz w zakresie wielojęzyczności i komunikacji specjalistycznej. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak komunikacja specjalistyczna, dyskurs medialny, wielojęzyczność w Europie, język reklamy i perswazji, przekład specjalistyczny, zarządzanie i prowadzenie projektów w dziedzinie kultury

·LINGUISTIK, TRANSLATORIK, INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION – (lingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa), umożliwiający zdobycie wiedzy oraz doświadczenia lingwistycznego i translatorskiego, w tym umiejętności komunikowania się w wybranych rejestrach specjalistycznych. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne, socjolingwistyka oraz wybrane zagadnienia z językoznawstwa oraz interkulturowości

Student wybiera jeden z powyższych modułów i wówczas przedmioty wybranego modułu stają się jego przedmiotami obowiązkowymi. 

Niezależnie od tego, każdy student kierunku Germanistik II stopnia może nabyć uprawnienia do nauczania języka niemieckiego. Możliwość tę daje ukończenie dodatkowego modułu nauczycielskiego zgodnego ze standardami kształcenia nauczycieli. W oparciu o regulacje obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Uniwersytet Opolski opracował spójny program kształcenia nauczycieli obejmujący 540 godzin, z czego 210 to godziny przedmiotów psychologiczno – pedagogicznych, 60 godzin to podstawy dydaktyki ogólnej, a kolejne 270 godzin to zajęcia z zakresu dydaktyki języka niemieckiego z uwzględnieniem praktyk pedagogicznych, które organizujemy dla naszych studentów. Uprawnienia do nauczania, które nadajemy spełniają wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia w polskich szkołach. Warto także dodać, iż uprawnienia do nauczania języka niemieckiego jako obcego są tożsame z uprawnieniami do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Udział w zajęciach modułu nauczycielskiego jest oczywiście bezpłatny.

Absolwent kierunku Germanistik posiada wysokie kompetencje językowe (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego podbudowane gruntowną i wszechstronną wiedzą z zakresu wybranej specjalności..

Studia na kierunku Germanistik otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranego modułu  umiejętności translatorskie, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu oraz uprawnienia do nauczania języka niemieckiego pozwalają na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://ger.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filologii germańskiej

Dalsze studia:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich (ERK poziom 8) w wybranej dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych w Polsce lub za granicą.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Germanistik, zatwierdzone uchwałą Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 16/2016-2020 z dnia 26 I 2017 w sprawie zatwierdzania efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl