Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Germanistik (1-PRK-FG-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: niemiecki

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na kierunku Germanistik umożliwiają wybór spośród dwóch atrakcyjnych modułów, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu sąkonkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Germanistik odbywają się przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

Jakie umiejętności zdobywa się na kierunku Germanistik?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy.

W obrębie kierunku Germanistik poza kształceniem ogólnofilologicznym oferowane są następujące moduły do wyboru:

·FACHSPRACHEN, MEDIEN, KOMMUNIKATION – (języki specjalistyczne, media, komunikacja), przygotowujący do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w przestrzeni medialnej oraz w zakresie wielojęzyczności i komunikacji specjalistycznej. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak komunikacja specjalistyczna, dyskurs medialny, wielojęzyczność w Europie, język reklamy i perswazji, przekład specjalistyczny, zarządzanie i prowadzenie projektów w dziedzinie kultury

·LINGUISTIK, TRANSLATORIK, INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION – (lingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa), umożliwiający zdobycie wiedzy oraz doświadczenia lingwistycznego i translatorskiego, w tym umiejętności komunikowania się w wybranych rejestrach specjalistycznych. Blok obejmuje m.in. takie przedmioty, jak analiza i krytyka przekładu, tłumaczenia ekonomiczne, socjolingwistyka oraz wybrane zagadnienia z językoznawstwa oraz interkulturowości

Student wybiera jeden z powyższych modułów i wówczas przedmioty wybranego modułu stają się jego przedmiotami obowiązkowymi. 

Niezależnie od tego, każdy student kierunku Germanistik II stopnia może nabyć uprawnienia do nauczania języka niemieckiego. Możliwość tę daje ukończenie dodatkowego modułu nauczycielskiego zgodnego ze standardami kształcenia nauczycieli. W oparciu o regulacje obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Uniwersytet Opolski opracował spójny program kształcenia nauczycieli obejmujący 540 godzin, z czego 210 to godziny przedmiotów psychologiczno – pedagogicznych, 60 godzin to podstawy dydaktyki ogólnej, a kolejne 270 godzin to zajęcia z zakresu dydaktyki języka niemieckiego z uwzględnieniem praktyk pedagogicznych, które organizujemy dla naszych studentów. Uprawnienia do nauczania, które nadajemy spełniają wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia w polskich szkołach. Warto także dodać, iż uprawnienia do nauczania języka niemieckiego jako obcego są tożsame z uprawnieniami do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Udział w zajęciach modułu nauczycielskiego jest oczywiście bezpłatny.

Absolwent kierunku Germanistik posiada wysokie kompetencje językowe (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego podbudowane gruntowną i wszechstronną wiedzą z zakresu wybranej specjalności..

Studia na kierunku Germanistik otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranego modułu  umiejętności translatorskie, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu oraz uprawnienia do nauczania języka niemieckiego pozwalają na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://ger.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filologii germańskiej

Dalsze studia:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich (ERK poziom 8) w wybranej dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych w Polsce lub za granicą.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne, cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii niemieckiego obszaru językowego. Ponadto absolwent posługuje się w mowie i piśmie językiem niemieckim na poziomie C2 ESOKJ, a w wyniku realizacji Modułu wybieralnego Linguistik, Translatorik, Interkulturelle Kommunikation absolwent poznał w pogłębionym stopniu terminologię specjalistyczną z zakresu językoznawstwa, translatoryki oraz komunikacji międzykulturowej, a w przypadku ukończenia dodatkowego Modułu nauczycielskiego – także z zakresu nauczania języka niemieckiego jako języka pierwszego i drugiego. Absolwent cechuje się szczegółowym zrozumieniem powiązań między językiem a kulturą i społeczeństwem, z uwzględnieniem tożsamości społeczności i kultur lokalnych. Absolwent, który ukończył Moduł nauczycielski posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu nauczania języka niemieckiego jako obcego i pierwszego. Uzyskane umiejętności i doświadczenie pozwalają absolwentowi na zatrudnienie w instytucjach wymagających dogłębnej znajomości języka niemieckiego takich jak wydawnictwa, biura tłumaczeń, instytucje kultury czy jednostki samorządu lokalnego. Po ukończeniu Modułu nauczycielskiego absolwent posiada także uprawnienia zawodowe do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent kierunku Germanistik, studia II stopnia
zna i rozumie w pogłębionym stopniu:
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe, literackie, kulturowe i społeczne z zakresu języka i kultury niemieckiej oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii germańskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne;
- główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku;
- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury niemieckiej, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie niemieckim;
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii germańskiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu filologii germańskiej i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii germańskiej (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu);

Absolwent potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii germańskiej, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka niemieckiego i wiedzy filologicznej i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu filologii germańskiej (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii germańskiej z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się, również w formie debaty, na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

Absolwent jest gotów do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu,przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa niemieckiego.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent kierunku Germanistik, studia II stopnia zna i rozumie w pogłębionym stopniu:
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe, literackie, kulturowe i społeczne z zakresu języka i kultury niemieckiej oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii germańskiej;
- główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku;
- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury niemieckiej, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie niemieckim;

- fundamentalne dylematy współczesnej filologii germańskiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu filologii germańskiej i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii germańskiej (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu);
- (w przypadku ukończenia Modułu nauczycielskiego) treści związane ze specjalnością w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka pierwszego lub drugiego: (1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym; (2) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłócenia; (3) wychowanie i kształcenie, w tym ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, psychologiczne, biologiczne i medyczne podstawy; 4) współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów; (5) główne środowiska wychowawcze, ich specyfika i procesy w nich zachodzące; (6) projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju; (7) struktury i funkcje systemu edukacji − cele, podstawy prawne organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; (8) podmioty działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerzy szkolnej edukacji oraz specyfika funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych; (9) specyfika funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; (10) metodyka wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych); (11) bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; (12) projektowanie ścieżek własnego rozwoju i awansu zawodowego; (13) etyka zawodu nauczyciela;

Absolwent potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii germańskiej, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka niemieckiego i wiedzy filologicznej i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu filologii germańskiej (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii germańskiej z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się, również w formie debaty, na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;
- (w przypadku ukończenia Modułu nauczycielskiego) wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z nauczaniem języka niemieckiego jako języka pierwszego lub drugiego dotyczące: (1) obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych; (2) wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji; (3) posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych; (4) samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii; (5) narzędzi diagnostycznych pozwalających na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków; (6) porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów i konstruowania dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie; (7) oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; (8) dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej; (9) kierowania procesami kształcenia i wychowania oraz pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym); (10) animowania prac nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; (11) pracy z uczniami, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce; (12) posługiwania się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności; (13) pracy w zespole, pełniąc różne role; podejmowania i wyznaczania zadań, umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), umiejętności współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów; (14) analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych; (15) zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent jest gotów do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa niemieckiego.
- (w przypadku ukończenia Modułu nauczycielskiego) absolwent (1) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); (2) jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; (3) ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; (4) ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego nauczyciela; (5) ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów; (6) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); (7) jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.

Ponadto absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie (1) technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej; (2) podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy i wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy; (3) niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl