Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Germanistik (1-PRK-FG-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki

Informacje ogólne

Studia na kierunku Germanistik dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela

Czego uczy się na germanistyce?

Od drugiego semestru studenci kierunku Germanistik poza obligatoryjnymi przedmiotami z kanonu filologicznego mają możliwość dokonania wyboru spośród następujących modułów tematycznych zgodnie z własnymi preferencjami:

TRANSLATORIK - moduł przedmiotów translatorycznych, przygotowujących w sposób szczególny do wykonywania zawodu tłumacza; studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych)

DEUTSCH IN RECHT UND WIRTSCHAFT - moduł "język niemiecki w prawie i gospodarce" umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktycznej znajomości języka niemieckiego w rejestrach specjalistycznych prawniczym i ekonomicznym

ERWEITERTES ENGLISCH - moduł rozszerzonej nauki języka angielskiego, który daje możliwość uzyskania dodatkowo wysokich kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz podstawowej orientacji w kulturze i historii Anglii i USA, literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz gramatyce języka angielskiego.

- DEUTSCHDIDAKTIK– moduł uzupełnia kanon filologiczny kierunku o zajęcia z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, psychologii rozwojowej, pedagogiki i kultury krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka niemieckiego,stanowiąc tym samym stabilne podwaliny pod uzyskanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego podczas kontynuacji studiów. Do uzyskania uprawnień nauczycielskich konieczne jest późniejsze ukończenie studiów II stopnia na kierunku Germanistik .  

Działalność studencka

Co wyróżnia germanistykę na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujemy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie złożonego egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują tytuł licencjata germanistyki i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 Kontynuowanie nauki na studiach II stopnia

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku GERMANISTIK.

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://ger.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii germańskiej

Dalsze studia:

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów magisterskich (ERK poziom 7) na kierunkach germanistycznych i pokrewnych na uniwersytetach w Polsce i za granicą.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne, cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii niemieckiego obszaru językowego. Ponadto posługuje się w mowie i piśmie językiem niemieckim na poziomie C1 ESOKJ z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej odnoszącej się do wybranych dziedzin. Absolwent cechuje się pogłębionym zrozumieniem powiązań między językiem a kulturą i społeczeństwem, z uwzględnieniem tożsamości społeczności i kultur lokalnych. Po wybraniu modułu tematycznego – specjalności (Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen [Nauczanie języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej]; Deutsch in Recht und Wirtschaft [Język niemiecki w prawie i godpodarce]; Germanistik mit Niederländisch [Germanistyka z językiem niderlandzkim]; Translatorik [Translatoryka]), absolwent ma ugruntowaną wiedzę w jednym z następujących zakresów: nauczanie języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, umiejętności językowe i słownictwo z zakresu prawa i biznesu, niderlandzki jako język dodatkowy (na poziomie B2), teoretyczne podstawy translatoryki i praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia różnych typów tekstów. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, wydawnictwach, agencjach tłumaczeniowych, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Absolwent kierunku, którzy wybrał moduł tematyczny – specjalność nauczanie języka niemieckiego, uzyskał uprawnienia zawodowe do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent kierunku Germanistik, studia I stopnia zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe, literackie, kulturowe i społeczne z zakresu języka i kultury niemieckiej oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii germańskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne;
- główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- teorie oraz metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku, nauki o literaturze i nauki o kulturze;
- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury niemieckiej, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie niemieckim;
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii germańskiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu filologii germańskiej i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii germańskiej (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu).

Absolwent potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii germańskiej, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka niemieckiego i wiedzy filologicznej i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu filologii germańskiej (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii germańskiej z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się, również w formie debaty, na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Absolwent jest gotów do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu,przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze wybranej dyscypliny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl