Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistik – Lehramt > Germanistik – Lehramt, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Germanistik – Lehramt, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-FGL.S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: niemiecki

Informacje ogólne

Studia na kierunku Germanistik-Lehramt dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.
W myśl Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 291/2016-2020 z dn. 21.05.2020, kandydaci na studia nauczycielskie w swojej dokumentacji składają zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na kierunku nauczycielskim zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Czego uczy się na germanistyce?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na zawód nauczyciela.

Kierunek: Germanistik-Lehramt – nauczycielski – oferuje możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Poza kanonem filologicznym kierunek obejmuje blok zajęć z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, psychologii rozwojowej i pedagogiki, praktyki ciągłe i śródroczne oraz kursy stałe do wyboru (m.in. kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce nauczania języka niemieckiego, język niemiecki jako obcy i jako ojczysty). Do głównych celów kształcenia na kierunku Germanistik-Lehramt należy uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na potrzeby uczniów, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, projektowanie własnego, profesjonalnego rozwoju zawodowego i personalnego oraz samodzielne przygotowanie, realizacja i ewaluacja programów nauczania. 

Co wyróżnia germanistykę na UO

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie złożonego egzaminu magisterskiego absolwenci uzyskują tytuł magistra Germanistik-Lehramt i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://gl.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Germanistik - Lehramt

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl