Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistik – Lehramt > Germanistik – Lehramt, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Germanistik – Lehramt, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-FGL.S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: niemiecki

Informacje ogólne

Studia na kierunku Germanistik-Lehramt dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.
W myśl Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 291/2016-2020 z dn. 21.05.2020, kandydaci na studia nauczycielskie w swojej dokumentacji składają zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na kierunku nauczycielskim zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Czego uczy się na germanistyce?

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na zawód nauczyciela.

Kierunek: Germanistik-Lehramt – nauczycielski – oferuje możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Poza kanonem filologicznym kierunek obejmuje blok zajęć z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, psychologii rozwojowej i pedagogiki, praktyki ciągłe i śródroczne oraz kursy stałe do wyboru (m.in. kultura krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce nauczania języka niemieckiego, język niemiecki jako obcy i jako ojczysty). Do głównych celów kształcenia na kierunku Germanistik-Lehramt należy uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na potrzeby uczniów, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, projektowanie własnego, profesjonalnego rozwoju zawodowego i personalnego oraz samodzielne przygotowanie, realizacja i ewaluacja programów nauczania. 

Co wyróżnia germanistykę na UO

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujmy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia trwają dwa lata (4 semestry). Na podstawie złożonego egzaminu magisterskiego absolwenci uzyskują tytuł magistra Germanistik-Lehramt i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://gl.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Germanistik - Lehramt

Dalsze studia:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia badań w ramach szkoły doktorskiej (ERK poziom 8) w wybranej dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych w Polsce lub za granicą.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne, cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii niemieckiego obszaru językowego. Ponadto posługuje się w mowie i piśmie językiem niemieckim na poziomie C2 ESOKJ z pełnym uwzględnieniem terminologii specjalistycznej odnoszącej się do nauczania języka niemieckiego jako języka pierwszego i drugiego. Absolwent cechuje się szczegółowym zrozumieniem powiązań między językiem a kulturą i społeczeństwem, z uwzględnieniem tożsamości społeczności i kultur lokalnych. Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu nauczania języka niemieckiego jako obcego i ojczystego. Absolwent posiada uprawnienia zawodowe do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach instytucji edukacyjnych.

Standardy nauczania

Absolwent kierunku Germanistik-Lehramt, studia II stopnia zna i rozumie w pogłębionym stopniu
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe, literackie, kulturowe i społeczne z zakresu języka i kultury niemieckiej oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii germańskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne;
- główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku;
- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury niemieckiej, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie niemieckim;
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii germańskiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu filologii germańskiej i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla nauczyciela języka niemieckiego (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej);
- treści związane ze specjalnością w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka pierwszego lub drugiego: (1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, z poszerzeniem w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; (2) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłócenia; (3) wychowanie i kształcenie, w tym ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, psychologiczne, biologiczne i medyczne podstawy, szczególnie w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; 4) współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, szczególnie w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; (5) główne środowiska wychowawcze, ich specyfika i procesy w nich zachodzące; (6) projektowanie i prowadzenie badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzone w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej i uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju; (7) struktury i funkcje systemu edukacji − cele, podstawy prawne organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, szczególnie w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; (8) podmioty działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerzy szkolnej edukacji oraz specyfika funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych; (9) specyfika funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; (10) metodyka wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych); (11) bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; (12) projektowanie ścieżek własnego rozwoju i awansu zawodowego; (13) etyka zawodu nauczyciela.

Absolwent potrafi
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii germańskiej, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka niemieckiego i wiedzy filologicznej i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu filologii germańskiej (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii germańskiej z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się, również w formie debaty, na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z nauczaniem języka niemieckiego jako języka pierwszego lub drugiego dotyczące: (1) obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych; (2) wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; (3) posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w szkole ponadpodstawowej; (4) samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii; (5) narzędzia diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; (6) komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej w szkole ponadpodstawowej; (7) oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych ze szkołą ponadpodstawową; (8) dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej, szczególnie w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej; (9) kierowania procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym); (10) animowania prac nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; (11) pracy z uczniami, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce; (12) posługiwania się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności; (13) pracy w zespole, pełniąc różne role; podejmowania i wyznaczania zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów; (14) analizowania własnych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) i wskazywania obszarów wymagających modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne; (15) zaprojektowania planu własnego rozwoju zawodowego.
Absolwent jest gotów do
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu,przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze językoznawstwa niemieckiego;
- w związku z ukończeniem studiów w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka pierwszego lub drugiego, absolwent (1) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); (2) jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; (3) ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej; (4) ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego nauczyciela; (5) ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów; (6) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); (7) jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.
Ponadto absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie (1) technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej; (2) podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy i wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy; (3) niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl